Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 2 Ruimtelijk beheer

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Milieu

5.386

5.270

5.474

5.414

5.438

5.443

Afvalverwijdering & verwerking

2.809

2.685

2.938

2.912

2.905

2.904

Riolering en Waterzuivering

1.562

1.639

1.638

1.643

1.660

1.650

Milieu

1.015

946

898

859

873

889

Beheer openbare ruimte

8.235

6.876

6.736

6.699

6.749

6.802

Groen en recr. voorzieningen

1.961

2.236

2.158

2.159

2.163

2.154

Infrastructuur

5.424

3.767

3.702

3.723

3.766

3.824

Verkeer en vervoer

373

404

415

360

360

360

Lijkbezorging

162

172

131

131

131

131

Openbaar water

315

297

330

326

329

333

Totaal lasten

13.621

12.146

12.210

12.113

12.187

12.245

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Milieu

-5.611

-5.766

-6.126

-6.154

-6.175

-6.174

Afvalverwijdering & verwerking

-3.209

-3.338

-3.625

-3.624

-3.616

-3.615

Riolering en Waterzuivering

-2.402

-2.428

-2.501

-2.530

-2.559

-2.559

Milieu

-

-

-

-

-

-

Beheer openbare ruimte

-2.104

-855

-869

-877

-877

-877

Groen en recr. voorzieningen

-52

-36

-36

-36

-36

-36

Infrastructuur

-1.855

-577

-583

-583

-583

-583

Verkeer en vervoer

-24

-24

-24

-24

-24

-24

Lijkbezorging

-101

-145

-153

-161

-161

-161

Openbaar water

-72

-73

-73

-73

-73

-73

Totaal baten

-7.715

-6.621

-6.995

-7.031

-7.052

-7.051

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Milieu

-226

-497

-653

-740

-737

-730

Afvalverwijdering & verwerking

-400

-654

-688

-713

-711

-711

Riolering en Waterzuivering

-841

-789

-863

-886

-899

-908

Milieu

1.015

946

898

859

873

889

Beheer openbare ruimte

6.130

6.023

5.867

5.822

5.872

5.925

Groen en recr. voorzieningen

1.910

2.200

2.121

2.123

2.127

2.118

Infrastructuur

3.569

3.190

3.119

3.140

3.183

3.241

Verkeer en vervoer

348

381

391

336

336

336

Lijkbezorging

61

27

-22

-30

-30

-30

Openbaar water

242

225

258

253

256

260

Totaal saldo van lasten en baten

5.904

5.526

5.214

5.082

5.135

5.195

Toevoeging reserves

2.068

2.822

813

782

743

685

Onttrekking reserves

-1.839

-2.566

-126

-57

-57

-57

Saldo mutaties reserves

229

256

686

725

686

628

Geraamd resultaat

6.133

5.782

5.900

5.806

5.820

5.822

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten

144

-

-

-

Incidentele baten

-13

-10

-

-

Saldo

131

-10

-

-

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Structurele toevoegingen aan de reserves

813

782

743

685

Structurele onttrekkingen aan de reserves

-7

-57

-57

-57

Saldo

806

725

686

628

P2

Ruimtelijk beheer

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

5.761

5.656

5.660

5.660

Nieuw beleid

-

-

-

-

Autonoom

396

396

396

396

Bestaand beleid

-256

-244

-235

-233

Totaal saldo

5.901

5.808

5.821

5.823

Toelichting

Nieuw beleid

Het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' (hoofdstuk 3) laat stap voor stap zien hoe de begroting is opgebouwd. Alle stappen worden uitgebreid toegelicht, zij het dat de toelichting is gericht op de begroting als geheel. Hieronder volgt een toelichting die specifiek is gericht op programma 2. Het onderdeel overige mutaties komt daarbij apart aan de orde, omdat dit onderdeel in hoofdstuk 3 wel wordt getoond, maar niet wordt toegelicht.

Ontwikkeling resultaat Programma 2

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

5.761

5.656

5.660

5.660

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

-90

-121

-112

-52

Overige mutaties

230

273

273

215

Resultaat

5.901

5.808

5.821

5.823

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek programma 2

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

304

304

304

304

Kapitaallasten investeringen

-14

-44

-47

27

Indexering lasten

94

94

94

94

Indexering baten

-1

-1

-1

-1

Indexering leges

-9

-9

-9

-9

Indexering en areaal uitbreiding belastingen

-157

-157

-157

-157

Verbonden partijen

14

30

Kostendekkend maken riool- en afvalstoffenheffing

-308

-309

-310

-340

Totaal programma 2

-91

-122

-113

-53

Personeelslasten
In hoofdstuk 3 'Financiële ontwikkelingen' wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Dit is op alle programma's terug te zien. Op programma 2 is sprake van € 304.000 aan extra personeelslasten. Dit grijpt met name terug op de productgroepen Infrastructuur, Verkeer en vervoer en Riool en waterzuivering.

Kapitaallasten investeringen
De kapitaallasten voor de investering en de investeringen met maatschappelijk nut zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2017 en de toekomstige investeringen.

Indexering lasten
Voor de indexering lasten is uitgegaan van de stelregel:, lasten worden geïndexeerd wanneer daar uitdrukkelijk reden toe is. Bij budgetten die het onderhoud van de openbare ruimte betreffen is dit veelal het geval.

Indexering baten
Voor de indexering van baten is uitgegaan van de stelregel: baten worden geïndexeerd. Op programma 2 komen, buiten de baten uit belastingen en leges, nauwelijks baten voor.

Indexering leges
Voor de indexering van leges is uitgegaan van de verhoging zoals is opgenomen in de uitgangspunten voor de begroting 2019-2022 (2,3%). Dit leidt tot € 9.000 aan extra begrote legesbaten.

Indexering en areaaluitbreiding belastingen
Hogere tarieven en uitbreiding van aantal aansluitingen en adressen voor riolering en afval leiden tot extra baten van in totaal € 157.000.

Verbonden partijen
In de meerjarenbegroting van de Omgevingsdienst West-Holland is voor de jaren 2021 en 2022 een hogere bijdrage opgenomen.

Kostendekkend maken riool- en afvalstoffenheffing
Voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten is het uitgangspunt dat deze kostendekkend zijn. De kosten nemen toe, dan moeten de baten ook verhoogd worden.

Overige mutaties

De overige mutaties die in het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' worden opgesomd, worden daar niet toegelicht. Dat gebeurt hier:

Overige mutaties programma 2

2019

2020

2021

2022

Hogere kosten verwerking gft- en restafval

240

240

240

240

Vervallen storting voorziening beheerplan openbare verlichting

-112

-112

-112

-112

Lagere opbrengst papierinzameling

62

62

62

62

Herberekening storting reserve Investeringen maatschappelijk nut

32

32

32

25

Overig < 10.000

9

52

51

1

Totaal programma 2

230

273

273

215

Hogere kosten verwerking gft- en restafval
De kosten van het verwerken van restafval nemen fors toe. Omdat de Nederlandse verwerkingsinstallaties afval uit het buitenland importeren ontstaat een schaarste aan verwerkingscapaciteit, waardoor de verwerkingstarieven stijgen. De verwerking van restafval moest door Cyclus opnieuw worden aanbesteed, omdat het lopende contract was verlopen. Daarnaast heeft de Rijksoverheid in het regeerakkoord een verhoging van de belasting op de verbranding van restafval in het vooruitzicht gesteld.  Het gaat om een verdubbeling van de bestaande belasting van € 13 per ton.

Vervallen storting voorziening beheerplan openbare verlichting
De lagere lasten worden veroorzaakt door het vervallen van de storting in de “voorziening beheerplan openbare verlichting” van € 112.000.

Lagere opbrengst papierinzameling
De marktwaarde van oud papier is in het algemeen aan sterke schommelingen onderhevig. In de afgelopen jaren is de marktwaarde van papier hoog geweest. Vanaf begin 2018 is de waarde echter zeer sterk afgenomen van € 112 per ton  naar € 75 per ton.

Herberekening storting reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut

Er is een herberekening uitgevoerd van de kapitaallasten voor de investeringen met maatschappelijk nut. Omdat deze lager uitvallen dan oorspronkelijk was berekend  wordt het verschil, overeenkomstig de gedragslijn, aan de reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut toegevoegd.

Overig < € 10.000

Diverse kleine mutaties leiden samen tot een laatste wijziging van € 9.000.

Autonoom

Bestaand beleid