Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 5 Bedrijfsvoering

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Management en staf

1.642

1.534

1.482

1.482

1.482

1.482

Management en staf

1.642

1.534

1.482

1.482

1.482

1.482

Bedrijfsondersteuning

5.780

5.219

5.491

5.463

5.396

5.400

Bedrijfsondersteuning

6.002

5.733

6.132

6.104

6.109

6.113

Saldo kostenplaatsen

376

127

-

-

-72

-72

Doorbel Overhead grexen

-598

-641

-641

-641

-641

-641

Huisvesting

857

932

975

970

965

1.008

Huisvesting

857

932

975

970

965

1.008

Totaal lasten

8.279

7.685

7.948

7.915

7.843

7.890

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Management en staf

-116

-22

-22

-22

-22

-22

Management en staf

-116

-22

-22

-22

-22

-22

Bedrijfsondersteuning

-264

-241

-252

-252

-252

-252

Bedrijfsondersteuning

-264

-241

-252

-252

-252

-252

Saldo kostenplaatsen

-

-

-

-

-

-

Doorbel Overhead grexen

-

-

-

-

-

-

Huisvesting

-

-

-

-

-

-

Huisvesting

-

-

-

-

-

-

Totaal baten

-380

-263

-274

-274

-274

-274

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Management en staf

1.526

1.512

1.461

1.461

1.461

1.461

Management en staf

1.526

1.512

1.461

1.461

1.461

1.461

Bedrijfsondersteuning

5.516

4.978

5.239

5.211

5.144

5.148

Bedrijfsondersteuning

5.738

5.492

5.880

5.852

5.857

5.861

Saldo kostenplaatsen

376

127

-

-

-72

-72

Doorbel Overhead grexen

-598

-641

-641

-641

-641

-641

Huisvesting

857

932

975

970

965

1.008

Huisvesting

857

932

975

970

965

1.008

Totaal saldo van lasten en baten

7.899

7.422

7.675

7.642

7.570

7.617

Toevoeging reserves

26

26

26

-

-

-

Onttrekking reserves

-625

-364

-256

-220

-82

-12

Saldo mutaties reserves

-599

-338

-230

-220

-82

-12

Geraamd resultaat

7.300

7.084

7.444

7.413

7.478

7.594

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten

75

-

-

-

Incidentele baten

-

-

-

-

Saldo

75

-

-

-

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Structurele toevoegingen aan de reserves

26

-

-

-

Structurele onttrekkingen aan de reserves

-86

-60

-60

-12

Saldo

-60

-60

-60

-12

P5

Bedrijfsvoering

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

6.820

6.856

6.930

6.930

Nieuw beleid

Autonoom

55

55

55

55

Bestaand beleid

568

502

492

607

Totaal saldo

7.443

7.413

7.477

7.592

Toelichting

Nieuw beleid

Het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' (hoofdstuk 3) laat stap voor stap zien hoe de begroting is opgebouwd. Alle stappen worden uitgebreid toegelicht, zij het dat de toelichting is gericht op de begroting als geheel. Hieronder volgt een toelichting die specifiek is gericht op programma 5. Het onderdeel overige mutaties komt daarbij apart aan de orde, omdat dit onderdeel in hoofdstuk 3 wel wordt getoond, maar niet wordt toegelicht.

Ontwikkeling resultaat Programma 5

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

6.820

6.855

6.930

6.930

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

377

424

433

465

Overige mutaties

246

133

114

197

Totaal saldo

7.443

7.412

7.477

7.592

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek programma 5

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

341

341

341

341

Mutaties kapitaallasten

17

64

74

106

Indexatie

19

19

19

19

Totaal programma 5

377

424

433

465

Personeelslasten
In hoofdstuk 3 'Financiële ontwikkelingen' wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Dit is op alle programma's terug te zien. Op programma 5 is sprake van € 341.000 aan extra personeelslasten. Dit is terug te voeren op de productgroep met de hoogste formatie, de productgroep overhead. De indexatie van de lonen en de in hoofdstuk 3 omschreven herberekening verklaren gezamenlijk de stijging van de personeelslasten op overhead.

Mutaties kapitaallasten
Doordat investeringen eerder of later worden uitgevoerd dan begroot en hoger of  lager uitvallen, wijzigen ook de afschrijvingslasten voor de jaren erna. Bij de begroting worden alle afschrijvingslasten opnieuw bekeken en bijgesteld.

Indexering lasten
Een klein deel van de lasten op programma 5 is geïndexeerd.

Overige mutaties

De overige mutaties die in het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' worden opgesomd, worden daar niet toegelicht. Dat gebeurt hier:

Overige mutaties programma 5

2019

2020

2021

2022

Bijstelling budgetten I&A

147

129

109

109

Reservemutatie huisvesting vervalt in 2022

69

Invoering algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

52

Herberekening storting voorziening voormalig personeel

-30

-30

-16

Budgetten de Verbinding van programma 3

24

24

24

24

Herberekening baten voormalig personeel

-11

-11

-11

-11

Budgetten e-facturering van programma 6

11

11

11

11

Overig < 10.000

23

10

10

10

Totaal programma 5

246

133

114

197

Bijstelling budgetten I&A
Hogere lasten I & A en toename van de kosten van de software pakketten

Invoering algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Hogere incidentele lasten voor invoering van de AVG

Budgetten de Verbinding van programma 3
De budgetten van de Verbinding zijn overgeheveld van programma 3 naar programma 5

Herberekening baten voormalig personeel
De baten van gedetacheerd (voormalig) personeel zijn iets hoger dan geraamd

Budgetten e-facturering
De budgetten van e-facturering zijn overgeheveld van programma 6 naar programma 5

Overig < € 10.000

Diverse kleine mutaties leiden samen tot een laatste wijziging van € 10.000.

Autonoom

Bestaand beleid