Financiën

Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele toevoegingen reserves

Programma

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

15

15

15

15

2

Ruimtelijk beheer

813

782

743

685

3

Sociaal domein

98

98

98

98

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

26

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

952

895

856

798

Structurele onttrekkingen reserves

Programma

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-86

-86

-86

-86

2

Ruimtelijk beheer

-7

-57

-57

-57

3

Sociaal domein

-265

-265

-265

-264

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-86

-60

-60

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

-444

-468

-468

-419

Toelichting

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

De structurele toevoeging van € 15.000 aan de reserve betreft de jaarlijkse storting vanuit het product Natuur in de reserve Recreatie en Toerisme.

De structurele onttrekking van € 86.000 aan de reserve Duurzaamheid betreft de dekking van de afschrijvingslasten die betrekking hebben op de aanleg van het Warmtenet Schoterhoek II (raadsbesluit d.d. 12 juli 2018).

Programma 2 Ruimtelijk beheer

De structurele toevoeging van € 813.000 in 2019, welke de jaren erop terugloopt, heeft betrekking op de investeringen in maatschappelijk nut. Door een wijziging in het BBV wordt hierop vanaf 2017 afgeschreven, waar de lasten voorheen werden onttrokken aan de onderhoudsvoorziening. De toevoeging aan de reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut betreft het verschil tussen de oude stortingen in de onderhoudsvoorziening en de huidige afschrijvingslasten.

Een structurele onttrekking van € 7.000 betreft een onttrekking aan de Reserve LOP (LandschapsOntwikkelingsPlan) ten behoeve van de wandelpaden, die in meerjarige overeenkomsten met landeigenaren zijn afgesloten.

Een structurele onttrekking van € 50.000 vanaf 2020 aan de reserve Rotonde Ter Aar voor de afschrijvingslasten van de rotonde.

Programma 3 Sociaal domein

De structurele toevoeging van € 98.000 aan de reserve Onderwijshuisvesting betreft dekking voor de verwachte kapitaallasten van toekomstige investeringen voor onderwijsgebouwen (renovatie en/of nieuwbouw).

De structurele onttrekking betreft € 265.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten voor de dekking van de kapitaallasten voor Buytewech grond en school, School Noorden, Museum Ter Aar, Bibliotheek Ter Aar, De Dulen, De Vlinder en ’t Rakkertje.

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

N.v.t.

Programma 5 Bedrijfsvoering

De structurele toevoeging betreft € 26.000 aan de reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden conform cao-regeling. Deze reserve wordt per einde 2019 opgeheven.

De structurele onttrekking betreft € 26.000 van de reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden conform cao-regeling. Ook hier geldt dat deze per einde 2019 wordt opgeheven.
De overige onttrekking betreft de onttrekking aan de reserve Huisvesting gemeente voor de dekking van de kapitaallasten voor de inrichting en klimaatbeheersing van het KCC in het gemeentehuis van Nieuwveen en de huur van de buitendienstlocatie Schoterhoek.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

N.v.t.