Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Dit programma bestaat uit één thema:

  • Algemene dekkingsmiddelen

Beoogde maatschappelijke effecten
Een groot deel van de activiteiten van de gemeente wordt bekostigd (gedekt) uit zogenaamde Algemene Dekkingsmiddelen. Dat zijn middelen waaraan niet bij voorbaat een specifiek bestedingsdoel is verbonden. Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de algemene uitkering, drie gemeentelijke belastingsoorten (OZB, precario en forensen) en de opbrengsten uit dividend.

Het programma Algemene Dekkingsmiddelen kent twee belangrijke hoofddoelstellingen. De eerste is de zorgvuldige planning van- en control op de besteding van de middelen. Doen we niet aan een zorgvuldige planning en control, dan kunnen we in financiële problemen komen en dat willen we vermijden. De tweede doelstelling is het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Oasen NV, Alliander NV, BNG Bank NV

Oasen, Alliander en de BNG Bank keren jaarlijks dividend uit aan Nieuwkoop. De van deze bedrijven ontvangen dividenduitkeringen kunnen door de gemeente vrij worden besteed. Daarmee dragen ze bij aan de bekostiging van de door de gemeente nagestreefde maatschappelijke effecten.
Voor de maatschappelijke effecten die Oasen, Alliander en de BNG Bank uit eigen beweging nastreven, wordt hier verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

  • Gemeenschappelijke regeling Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

SVHW voert de belastingtaak uit namens Nieuwkoop en draagt zorg voor de heffing en invordering van de middelen die centraal staan in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. De bijdrage van SVHW aan de realisatie van de maatschappelijke effecten ligt niet zo zeer in de inhoudelijke maar meer in de uitvoeringssfeer.

Lasten, baten en saldo

* 1.000

Lasten

€ 522

0,6 %

Baten

€ 39.968

42,5 %