Financiën

Prognosebalans

Op grond van artikel 22 lid 1 van het BBV bevat de gemeentelijke begroting voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans. Deze ziet er voor Nieuwkoop als volgt uit:

Prognose balans per 31-12

2019

2020

2021

2022

Debet

Vaste activa

67.208

76.953

87.537

86.824

Voorraden

23.505

16.405

12.428

12.428

Overige vlottende activa

1.915

506

2.122

2.333

Totaal

92.628

93.864

102.087

101.585

Credit

Eigen vermogen

46.865

47.652

48.327

49.337

Resultaat voorgaand boekjaar

459

Voorzieningen

19.049

18.496

18.817

18.809

Overig lang vreemd vermogen

19.337

20.468

27.499

26.636

Vlottende schuld

3.845

3.845

3.845

3.845

Overlopende passiva

2.944

2.944

2.944

2.944

Onverdeeld resultaat

129

459

655

14

Totaal

92.628

93.864

102.087

101.585