Begroting 2019

Risicokaart

Progr.

Gebeurtenis / Situatie

Mogelijke effect(en)

Beheersmaatregelen

1

Administratieve verplichting, vertraging bij gronduitgife grondexploitatie locaties en gewijzigde wetgeving, waardoor er minder legesopbrengsten zijn

Verminderde legesopbrengsten

Dekking uit overige begroting, aanpassen organisatie

1

Verlies op grondexploitaties

Af moeten boeken van Algemene Reserves

Ontwikkelingen proactief blijven volgen

1

Risico's met betrekking tot ruimtelijke ordening

Extra kosten en inzet door (plan)schade verzoeken

Risicomanagement en ondervangen door weerstandsvermogen

2

Burgers onnodig benadeeld door onvoldoende onderhoud infrastructuur, riolering etc.

Extra kosten door claims en inzet afhandeling juridische procedures

Uitvoeren van het onderhoud van de infrastructuur volgens CROW richtlijnen en uitvoeren inspecties en wegenschouw

2

Calamiteiten openbare ruimte

Schadeclaim

Ondervangen door weerstandsvermogen

2

Schade bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden door de gemeente aan particuliere eigendommen

Schadeclaims

Kosten worden gedekt via de doorlopende CAR-verzekering.
Opleiding en training van medewerkers

2

Uitvoering gladheidbestrijding niet conform de zorgplicht

Schadeclaims

Actualiseren van het actieplan gladheidbestrijding. Opleiding en training van de medewerkers. Kosten worden gedekt via de doorlopende CAR-verzekering

2

Verkeersongevallen en toename van verkeersslachtoffers, bij onjuiste verkeersmaatregelen

Schadeclaims

Opleiding van medewerkers. Brede toetsing van verkeersplannen en verkeersbesluiten

2

Vandalisme aan bebording, straatmeubilair, kunstwerken, speelvoorzieningen, openbaar groen, afvalinzamelmiddelen, etc.

Niet verhaalbare kosten

Voorlichting van het publiek, publicatie van de vandalismewijzer. Keuze voor vandalismebestendige inrichtingselementen. Kosten ten gevolge van vandalisme zijn opgenomen in de begroting

2

Schade en overlast door foutparkeren bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens in woonwijken

Schadeclaims

Handhaving op foutparkeren. Weren van vrachtwagens uit de woonwijken met een gedegen parkeerbeleid

2

Verwijtbaar onvoldoende of achtergebleven onderhoud aan de infrastructuur

Schadeclaims

Jaarlijkse inspectie van de wegen en adequaat uitvoeren van klein onderhoud

2

Onevenredige vorstschade aan wegen bij extreme winters

Extra kosten aan onderhoud wegen

Adequaat uitvoeren van onderhoud wegen volgens beheerplan en voorkomen van achterstallig onderhoud

2

Dumpen van afval, zwerfafval

Niet verhaalbare kosten

Handhaving. Budget opnemen in de begroting ter hoogte van de te verwachten kosten

2

Afvoer van gft-afval via het restafval/afvoer van chemisch afval via het restafval

Minder scheiden van afval, hogere kosten

Zorgdragen voor goede faciliteiten met betrekking tot de afvalinzameling

2

Clandestien inzamelen van oud papier van bedrijven en instellingen

Bedrijfskosten worden afgewenteld op de gemeente

Verhogen toezicht op de inzamelende instanties

2

Overstortingen en vuilemissies brengen volksgezondheidsrisico’s met zich mee, wateroverlast in de woonomgeving vanwege storingen van de riolering

Schadeclaims en herstelkosten

Zorgdragen voor goed regulier beheer van de riolering en straatkolken. Storingen direct verhelpen

2

Wateroverlast bij hevige regenval vanwege onvoldoende doorstroming of bergingscapaciteit

Schadeclaims en herstelkosten

Adequaat uitvoering van het beheer van de riolering. Zorgen dat de capaciteit van het rioolstelsel voldoet aan de normen. Uitvoering regulier onderhoud waterpartijen. Tijdig uitvoeren baggerwerkzaamheden

2

Achterstallig en onvoldoende beheer leidt tot stremming van het vaarverkeer

Schadeclaims

Uitvoering regulier onderhoud waterpartijen. Tijdig uitvoeren baggerwerkzaamheden

2

Bij storm kunnen bomen schade en letsel veroorzaken door takbreuk. Dit risico neemt toe achterwege blijven van de verplichte VTA-inspecties en bij gebrekkig onderhoud

Schadeclaims

Uitvoeren noodzakelijk onderhoud aan bomen. Uitvoeren VTA-inspecties

2

Schade of letsel door gebruik van speelvoorzieningen

Schadeclaims

Uitvoeren jaarlijkse inspectie van alle speeltoestellen en uitvoeren kwartaalschouw. Gebreken aan speelvoorzieningen direct verhelpen

2

Schade en letsel bij personeel bij gebruik van machinale gereedschappen

Schadeclaims

Uitvoering verplichte keuring van machines en apparatuur, uitvoering maatregelen RI&E, opleiding en training (instructies) van medewerkers

2

Dierziekten en in relatie hiermee risico's voor de volksgezondheid

Geneeskundige kosten, schadeclaims

Ondervangen door weerstandsvermogen

3

Marktontwikkelingen bouwsector

Hogere investeringslasten ontwikkeling IKC's

Sturen op kosten tijdens ontwerpproces en strategische keuzes aanbestedingsstrategie

3

Risico's Jeugdwet

Hogere lasten gemeente

Dekken uit stelpost / weerstandsvermogen

3

Toename van de kosten van de Wmo door de vergrijzing

Toename aanvragen en toekenningen voorzieningen Wmo

Monitoren kostenontwikkeling

3

Niet in aanmerking komen voor compensatie regeling Participatiewet bij overschrijding boven de 7,5% van het Buigbudget. Daarnaast is het eigen risico voor een tekort op het buigbudget voor de helft afgeraamd

Hogere bijdrage gemeente

Weerstandsvermogen

3

Risico's participatie zoals Rijnvicus, beschut werk

Hogere bijdrage i.v.m. hogere uitvoeringskosten Rijnvicus of meer mensen in beschut werk

Weerstandsvermogen

4

Administratieverlichting, waardoor minder persoonsdocumenten nodig zijn

Verminderde legesopbrengsten

Dekking uit overige begroting, aanpassen organisatie

4

Negatieve publiciteit

Verlies draagvlak inwoners

Continue actieve omgevingsanalyse, optimaal gebruik communicatiemiddelen, actualiseren persbeleid en social media strategie

4

Ingelaste verkiezingen

Extra kosten en inzet organisatie door ingelaste verkiezingen

Dekken binnen de begroting of ondervangen door weerstandsvermogen

4

Fouten in de registratie BRP / Persoonsdocumenten door toedoen nalatigheid gemeente

Diverse problemen voor burgers, waardoor mogelijke claims worden ingediend

Op peil houden en communiceren AO

4

Door onzorgvuldige registratie van de schade bij brand, ongeval of een ramp kunnen burgers onnodig worden benadeeld

Extra kosten door claims en inzet afhandeling juridische procedures

Opleiden personeel, aanscherpen AO/IC w.o. 4-ogenprincipe

4

Kosten en claims na ramp

De gemeente kan voor kosten komen te staan na bijvoorbeeld een asbestbrand e.d.

Aanscherpen procedures rampenorganisatie en regelmatig oefenen en ondervangen door weerstandsvermogen

4

Ontvreemden/zoekraken identiteitsdocumenten

Imagoschade, Identiteitsfraude, Claims door gedupeerde burgers

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen, Ondervangen door weerstandsvermogen

4

Overval

Ontvreemden kas-en/of kluisgeld, materiele en immateriële schade personeel

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen, verzekering, beleid en protocollen agressiebeheersing

4

Verhoging van de bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen of negatief rekeningresultaat dat niet binnen het eigen vermogen van de GR opgevangen kan worden

Hogere lasten gemeente

Weerstandsvermogen voor incidentele verliezen, structurele tekorten opvangen in begroting, strikter toezicht op de gemeenschappelijke regelingen

5

Afwijken van inkoop en aanbestedingsbeleid

Claims, imagoschade en nietigverklaring

Actieve toetsing op bestedingen > 20.000 euro

5

Geen goedkeurende accountantsverklaring

Negatieve publiciteit, intensivering toezicht

Interne controle, nadruk op financiële rechtmatigheid bij de uitvoering van processen, risicoanalyse, opvolging aanbevelingen accountant

5

Uitval technische voorzieningen door onvoorziene omstandigheden

Organisatie kan niet werken, imagoschade

Uitwijkvoorziening voor primaire proces

5

Meldplicht Datalekken (per 1 januari 2016)

Als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem.

Er is een procedure meldplicht datalekken" vastgesteld. Met bewerkers van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten gesloten

5

In werking treding Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018

Niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming

Blijven werken aan aantoonbare compliantness AVG

5

Informatiebeveiligingsincident, digitale informatie onvoldoende toegankelijk, of digitale informatie wordt oneigenlijk gebruikt of verstrekt

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade, organisatie werkt niet efficiënt, schending van privacy

Opleiden personeel, sturing van ontwikkeling personeel naar wat nodig is voor de informatievoorziening, ondersteunen door techniek, ordenen informatie, ICT infrastructuur bestendig maken tegen inbreuk van buitenaf, processen op orde brengen, leveranciersmanagement strak inregelen.

5

Snelheid van ontwikkelingen ICT, die organisatie moeilijk kan bijbenen tenzij er omvangrijke investeringen tegenover staan

Niet voldoen aan wetgeving, problemen met informatievoorziening intern en extern

ICT outsourcing en ICT-beheerplan

5

Leveranciers kunnen producten voor genoemde ontwikkelingen niet snel genoeg leveren

Applicaties die niet optimaal functioneren, meerkosten

Op ICT-gebied handhaaft de gemeente Nieuwkoop haar ambitie als 'middenmoter'.

5

Wensen van medewerkers die verder gaan dan de organisatie kan bieden (m.n.. Technologische ontwikkelingen)

Ontevredenheid bij medewerkers

Verwachting management

5

Archieven externe partners worden niet goed bijgehouden

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade. Niet voldoen aan archiefwetgeving

Goede afspraken maken en verantwoordelijkheden vastleggen

5

Vergaan archief door verschillende oorzaken

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade

Opbergen archief volgens wetgeving

5

Moeite met werven goed gekwalificeerde medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt

Niet op korte termijn adequaat kunnen invullen van vacatures, waardoor voor langere tijd inhuur noodzakelijk is om de voorgang van werkzaamheden te borgen

Professionele werving en selectie

6

Onjuiste en 'vergeten' adressen t.a.v belastingheffing

Mislopen opbrengsten

Zorgdragen voor een goede administratie en controles

6

Verlaging van uitkering gemeentefonds

Lagere inkomsten

Ontwikkelingen volgen, laatste ramingen verwerken, incidenteel: opvangen binnen weerstandsvermogen en structureel: in evenwicht brengen uitgavenkant