Begroting 2019

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep

Lasten

Nr.   Hoofdgroep

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.549

1.706

1.704

1.703

1.701

1.702

0.2

Burgerzaken

1.461

1.411

1.385

1.201

1.258

1.265

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

164

205

163

148

148

148

0.4

Overhead

8.279

7.685

7.947

7.906

7.833

7.879

0.5

Treasury

64

100

105

105

105

105

0.61

OZB woningen

254

276

288

297

297

297

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

18

165

129

129

129

129

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

6.005

7.907

1.717

1.636

1.671

1.473

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.590

1.589

1.759

1.759

1.759

1.754

1.2

Openbare orde en veiligheid

440

419

434

434

434

434

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

5.807

4.161

4.106

4.072

4.115

4.173

2.2

Parkeren

10

11

11

11

11

11

2.3

Recreatieve havens

-3

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterweg

315

297

330

326

329

333

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

276

441

434

344

304

299

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.183

1.710

4.243

3.754

2.953

3.012

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

71

66

65

65

65

65

3.4

Economische promotie

129

232

583

133

133

108

4

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.106

954

1.134

1.125

1.497

1.710

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.612

1.490

1.343

1.370

1.397

1.424

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

99

94

80

80

80

80

5.2

Sportaccommodaties

2.307

3.052

2.412

2.325

2.325

2.420

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

116

118

198

113

113

113

5.4

Musea

59

69

70

70

70

70

5.5

Cultureel erfgoed

99

121

172

172

172

172

5.6

Media

369

351

361

361

361

376

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.025

2.263

2.207

2.208

2.212

2.203

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.502

3.188

3.374

3.643

3.608

3.728

6.2

Wijkteams

586

782

899

844

844

844

6.3

Inkomensregelingen

4.664

4.809

5.065

5.065

5.044

5.044

6.4

Begeleide participatie

1.852

267

59

59

59

59

6.5

Arbeidsparticipatie

225

1.832

774

807

788

803

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.735

3.288

3.277

3.340

3.379

3.424

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.562

3.547

3.463

3.356

3.316

3.277

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

383

340

242

242

242

242

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

1.353

1.522

1.848

1.874

1.901

1.909

7.2

Riolering

1.508

1.594

1.593

1.598

1.615

1.605

7.3

Afval

2.726

2.634

2.887

2.861

2.854

2.854

7.4

Milieubeheer

1.015

946

898

859

873

889

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

162

172

131

131

131

131

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke Ordening

424

598

617

542

522

522

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

19.785

18.150

35.684

10.303

30.605

14.844

8.3

Wonen en bouwen

1.177

1.214

1.363

1.363

1.363

1.363

Saldo van de lasten

80.063

81.776

95.554

68.734

88.616

73.293

Baten

Nr.   Hoofdgroep

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-132

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-571

-453

-284

-218

-241

-226

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-93

-51

-52

-52

-52

-52

0.4

Overhead

-380

-263

-274

-274

-274

-274

0.5

Treasury

-680

-547

-415

-415

-415

-415

0.61

OZB woningen

-5.881

-5.987

-6.261

-6.261

-6.261

-6.261

0.62

OZB niet-woningen

-946

-1.036

-1.108

-1.108

-1.108

-1.108

0.64

Belastingen overig

-694

-703

-723

-723

-723

-188

0.7

Algemene uitkering en overige

-30.109

-30.784

-31.477

-31.961

-32.323

-32.579

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-6.557

-9.565

-1.740

-850

-996

-463

0.11

Resultaat van de rekening van

-908

-

-

-

-

-

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-61

-62

-63

-63

-63

-63

1.2

Openbare orde en veiligheid

-11

-10

-10

-10

-10

-10

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-1.855

-578

-584

-584

-584

-584

2.2

Parkeren

-24

-23

-23

-23

-23

-23

2.3

Recreatieve havens

-6

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

-72

-73

-73

-73

-73

-73

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

-

-

-

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.050

-1.413

-4.243

-3.754

-2.953

-3.012

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-46

-57

-58

-58

-58

-58

3.4

Economische promotie

-56

-

-

-

-

-

4

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

-36

-54

-56

-56

-56

-56

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

-130

-65

-93

-120

-147

-174

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-1.080

-544

-557

-557

-557

-557

5.2

Sportaccommodaties

-

-393

-414

-414

-414

-414

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

-16

-13

-13

-13

-13

-13

5.4

Musea

-33

-34

-35

-35

-35

-35

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-46

-30

-30

-30

-30

-30

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

-124

-140

-142

-142

-141

-141

6.2

Wijkteams

-

-

-

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

-3.543

-3.160

-3.464

-3.464

-3.464

-3.464

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-1

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-213

-274

-145

-145

-145

-145

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

-

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-8

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

-2.402

-2.428

-2.501

-2.530

-2.559

-2.559

7.3

Afval

-3.209

-3.338

-3.625

-3.624

-3.616

-3.615

7.4

Milieubeheer

-

-

-

-

-

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-101

-145

-153

-161

-161

-161

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke Ordening

-31

-

-

-

-

-

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-17.713

-18.172

-35.907

-10.314

-30.616

-15.391

8.3

Wonen en bouwen

-1.243

-1.186

-1.154

-1.154

-1.154

-1.154

Saldo van de baten

-80.061

-81.587

-95.683

-69.192

-89.271

-73.304

Saldo

Nr.   Hoofdgroep

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.417

1.706

1.704

1.703

1.701

1.702

0.2

Burgerzaken

890

958

1.101

982

1.018

1.040

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

71

154

111

96

96

96

0.4

Overhead

7.899

7.422

7.673

7.632

7.559

7.605

0.5

Treasury

-616

-447

-310

-310

-310

-310

0.61

OZB woningen

-5.628

-5.711

-5.973

-5.964

-5.964

-5.964

0.62

OZB niet-woningen

-946

-1.036

-1.108

-1.108

-1.108

-1.108

0.64

Belastingen overig

-694

-703

-723

-723

-723

-188

0.7

Algemene uitkering en overige

-30.109

-30.784

-31.477

-31.961

-32.323

-32.579

0.8

Overige baten en lasten

18

165

129

129

129

129

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

-552

-1.658

-24

787

675

1.010

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.529

1.528

1.696

1.696

1.696

1.691

1.2

Openbare orde en veiligheid

430

409

423

423

423

423

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

3.951

3.582

3.521

3.488

3.530

3.589

2.2

Parkeren

-14

-11

-12

-12

-12

-12

2.3

Recreatieve havens

-9

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

242

225

258

253

256

260

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

276

441

434

344

304

299

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

132

296

0

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

25

9

7

7

7

7

3.4

Economische promotie

73

232

583

133

133

108

4

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.070

899

1.078

1.069

1.441

1.654

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.482

1.425

1.250

1.250

1.250

1.250

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-982

-451

-477

-477

-477

-477

5.2

Sportaccommodaties

2.307

2.659

1.998

1.912

1.912

2.006

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

100

105

184

99

99

99

5.4

Musea

26

35

35

35

35

35

5.5

Cultureel erfgoed

99

121

172

172

172

172

5.6

Media

369

351

361

361

361

376

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

1.979

2.233

2.176

2.178

2.182

2.173

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.378

3.049

3.232

3.501

3.467

3.588

6.2

Wijkteams

586

782

899

844

844

844

6.3

Inkomensregelingen

1.122

1.648

1.602

1.602

1.580

1.580

6.4

Begeleide participatie

1.852

267

59

59

59

59

6.5

Arbeidsparticipatie

224

1.832

774

807

788

803

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.522

3.014

3.132

3.196

3.234

3.279

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.562

3.547

3.463

3.356

3.316

3.277

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

383

340

242

242

242

242

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

1.345

1.522

1.848

1.874

1.901

1.909

7.2

Riolering

-894

-834

-908

-931

-944

-953

7.3

Afval

-483

-705

-738

-763

-762

-762

7.4

Milieubeheer

1.015

946

898

859

873

889

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

61

27

-22

-30

-30

-30

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke Ordening

393

598

617

542

522

522

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

2.072

-22

-223

-11

-11

-548

8.3

Wonen en bouwen

-67

28

209

209

209

209

Totaal Saldo

906

187

-132

-456

-656

-12

Uitvoeringsinformatie per programma

Lasten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.4

Overhead

-

-

-

-

-

-

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

164

205

163

148

148

148

0.10

Mutaties reserves

981

2.729

457

381

330

691

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

3.1

Economische ontwikkeling

276

441

434

344

304

299

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.183

1.710

4.243

3.754

2.953

3.012

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

71

66

65

65

65

65

3.4

Economische promotie

129

232

583

133

133

108

5.5

Cultureel erfgoed

-

16

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

61

27

49

49

49

49

8.1

Ruimtelijke Ordening

424

598

617

542

522

522

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

19.785

18.150

35.684

10.303

30.605

14.844

8.3

Wonen en bouwen

1.177

1.214

1.363

1.363

1.363

1.363

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

2.068

2.822

813

782

743

685

2.1

Verkeer en vervoer

5.807

4.161

4.106

4.072

4.115

4.173

2.2

Parkeren

10

11

11

11

11

11

2.3

Recreatieve havens

-3

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterweg

315

297

330

326

329

333

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

1.964

2.236

2.158

2.159

2.163

2.154

6.3

Inkomensregelingen

117

96

96

96

96

96

7.2

Riolering

1.508

1.594

1.593

1.598

1.615

1.605

7.3

Afval

2.726

2.634

2.887

2.861

2.854

2.854

7.4

Milieubeheer

1.015

946

898

859

873

889

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

162

172

131

131

131

131

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

660

1.571

171

98

98

98

1.2

Openbare orde en veiligheid

34

33

33

33

33

33

4.2

Onderwijshuisvesting

1.106

954

1.134

1.125

1.497

1.710

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.612

1.490

1.343

1.370

1.397

1.424

5.1

Sportbeleid en activering

99

94

80

80

80

80

5.2

Sportaccommodaties

2.307

3.052

2.412

2.325

2.325

2.420

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

116

118

198

113

113

113

5.4

Musea

59

69

70

70

70

70

5.5

Cultureel erfgoed

99

105

172

172

172

172

5.6

Media

369

351

361

361

361

376

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.502

3.188

3.374

3.643

3.608

3.728

6.2

Wijkteams

586

782

899

844

844

844

6.3

Inkomensregelingen

4.548

4.713

4.970

4.970

4.948

4.948

6.4

Begeleide participatie

1.852

267

59

59

59

59

6.5

Arbeidsparticipatie

225

1.832

774

807

788

803

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.735

3.288

3.277

3.340

3.379

3.424

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.562

3.547

3.463

3.356

3.316

3.277

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

383

340

242

242

242

242

7.1

Volksgezondheid

1.353

1.522

1.848

1.874

1.901

1.909

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

1.549

1.706

1.704

1.703

1.701

1.702

0.2

Burgerzaken

1.461

1.411

1.385

1.201

1.258

1.265

0.10

Mutaties reserves

20

-

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.590

1.589

1.759

1.759

1.759

1.754

1.2

Openbare orde en veiligheid

407

386

400

400

400

400

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

8.279

7.685

7.948

7.907

7.833

7.880

0.5

Treasury

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

26

26

26

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

64

100

105

105

105

105

0.7

Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

18

165

129

129

129

129

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

2.250

760

250

375

500

-

0.11

Resultaat van de rekening van

-

-189

129

459

655

14

0.61

OZB woningen

254

276

288

297

297

297

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

Saldo van de lasten

80.065

81.588

95.684

69.194

89.270

73.308

Baten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.4

Overhead

-

-

-

-

-

-

1

Ruimtelijke ontwikkeling

8.1

Ruimtelijke Ordening

-31

-

-

-

-

-

3.1

Economische ontwikkeling

-

-

-

-

-

-

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-93

-51

-52

-52

-52

-52

0.64

Belastingen overig

-

-

-16

-16

-16

-16

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-17.713

-18.172

-35.907

-10.314

-30.616

-15.391

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.050

-1.413

-4.243

-3.754

-2.953

-3.012

0.10

Mutaties reserves

-849

-3.506

-799

-219

-159

-129

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-46

-57

-58

-58

-58

-58

8.3

Wonen en bouwen

-1.243

-1.186

-1.154

-1.154

-1.154

-1.154

3.4

Economische promotie

-56

-

-

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-

-

-

-

-

-

2

Ruimtelijk beheer

2.1

Verkeer en vervoer

-1.855

-578

-584

-584

-584

-584

7.2

Riolering

-2.402

-2.428

-2.501

-2.530

-2.559

-2.559

2.2

Parkeren

-24

-23

-23

-23

-23

-23

0.10

Mutaties reserves

-1.839

-2.566

-126

-57

-57

-57

2.3

Recreatieve havens

-6

-6

-6

-6

-6

-6

7.3

Afval

-3.209

-3.338

-3.625

-3.624

-3.616

-3.615

6.3

Inkomensregelingen

-

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterweg

-72

-73

-73

-73

-73

-73

7.4

Milieubeheer

-

-

-

-

-

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-101

-145

-153

-161

-161

-161

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-46

-30

-30

-30

-30

-30

3

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

-124

-140

-142

-142

-141

-141

7.1

Volksgezondheid

-8

-

-

-

-

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-36

-54

-56

-56

-56

-56

5.1

Sportbeleid en activering

-1.080

-544

-557

-557

-557

-557

6.2

Wijkteams

-

-

-

-

-

-

5.2

Sportaccommodaties

-

-393

-414

-414

-414

-414

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

-130

-65

-93

-120

-147

-174

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-955

-2.449

-538

-353

-698

-264

6.3

Inkomensregelingen

-3.543

-3.160

-3.464

-3.464

-3.464

-3.464

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

-16

-13

-13

-13

-13

-13

5.4

Musea

-33

-34

-35

-35

-35

-35

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-1

-

-

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-213

-274

-145

-145

-145

-145

5.6

Media

-

-

-

-

-

-

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-61

-62

-63

-63

-63

-63

0.1

Bestuur

-132

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-571

-453

-284

-218

-241

-226

1.2

Openbare orde en veiligheid

-11

-10

-10

-10

-10

-10

0.10

Mutaties reserves

-38

-20

-20

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

-380

-263

-274

-274

-274

-274

0.5

Treasury

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-625

-364

-256

-220

-82

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-680

-547

-415

-415

-415

-415

0.61

OZB woningen

-5.881

-5.987

-6.261

-6.261

-6.261

-6.261

0.62

OZB niet-woningen

-946

-1.036

-1.108

-1.108

-1.108

-1.108

0.64

Belastingen overig

-694

-703

-707

-707

-707

-172

0.7

Algemene uitkering en overige

-30.109

-30.784

-31.477

-31.961

-32.323

-32.579

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-2.250

-660

-

-

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

-908

-

-

-

-

-

Saldo van de baten

-80.060

-81.587

-95.682

-69.191

-89.271

-73.303

Saldo

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.4

Overhead

-

-

-

-

-

-

1

Ruimtelijke ontwikkeling

8.1

Ruimtelijke Ordening

393

598

617

542

522

522

3.1

Economische ontwikkeling

276

441

434

344

304

299

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

71

154

111

96

96

96

0.64

Belastingen overig

-

-

-16

-16

-16

-16

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

2.072

-22

-223

-11

-11

-548

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

132

296

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

132

-777

-343

162

171

561

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

25

9

7

7

7

7

8.3

Wonen en bouwen

-67

28

209

209

209

209

3.4

Economische promotie

73

232

583

133

133

108

5.5

Cultureel erfgoed

-

16

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

61

27

49

49

49

49

2

Ruimtelijk beheer

2.1

Verkeer en vervoer

3.951

3.582

3.521

3.488

3.530

3.589

7.2

Riolering

-894

-834

-908

-931

-944

-953

2.2

Parkeren

-14

-11

-12

-12

-12

-12

0.10

Mutaties reserves

229

256

686

725

686

628

2.3

Recreatieve havens

-9

-6

-6

-6

-6

-6

7.3

Afval

-483

-705

-738

-763

-762

-762

6.3

Inkomensregelingen

117

96

96

96

96

96

2.4

Economische havens en waterweg

242

225

258

253

256

260

7.4

Milieubeheer

1.015

946

898

859

873

889

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

61

27

-22

-30

-30

-30

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

1.918

2.206

2.128

2.129

2.133

2.124

3

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.378

3.049

3.232

3.501

3.467

3.588

7.1

Volksgezondheid

1.345

1.522

1.848

1.874

1.901

1.909

4.2

Onderwijshuisvesting

1.070

899

1.078

1.069

1.441

1.654

5.1

Sportbeleid en activering

-982

-451

-477

-477

-477

-477

6.2

Wijkteams

586

782

899

844

844

844

5.2

Sportaccommodaties

2.307

2.659

1.998

1.912

1.912

2.006

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.482

1.425

1.250

1.250

1.250

1.250

1.2

Openbare orde en veiligheid

34

33

33

33

33

33

0.10

Mutaties reserves

-295

-878

-367

-256

-600

-167

6.3

Inkomensregelingen

1.005

1.553

1.506

1.506

1.485

1.485

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

100

105

184

99

99

99

5.4

Musea

26

35

35

35

35

35

6.4

Begeleide participatie

1.852

267

59

59

59

59

6.5

Arbeidsparticipatie

224

1.832

774

807

788

803

5.5

Cultureel erfgoed

99

105

172

172

172

172

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.522

3.014

3.132

3.196

3.234

3.279

5.6

Media

369

351

361

361

361

376

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.562

3.547

3.463

3.356

3.316

3.277

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

383

340

242

242

242

242

4

Bestuur en dienstverlening

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.529

1.528

1.696

1.696

1.696

1.691

0.1

Bestuur

1.417

1.706

1.704

1.703

1.701

1.702

0.2

Burgerzaken

890

958

1.101

982

1.018

1.040

1.2

Openbare orde en veiligheid

396

376

390

390

390

390

0.10

Mutaties reserves

-19

-20

-20

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

7.899

7.422

7.674

7.633

7.560

7.606

0.5

Treasury

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-599

-338

-230

-220

-82

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-616

-447

-310

-310

-310

-310

0.61

OZB woningen

-5.628

-5.711

-5.973

-5.964

-5.964

-5.964

0.62

OZB niet-woningen

-946

-1.036

-1.108

-1.108

-1.108

-1.108

0.64

Belastingen overig

-694

-703

-707

-707

-707

-172

0.7

Algemene uitkering en overige

-30.109

-30.784

-31.477

-31.961

-32.323

-32.579

0.8

Overige baten en lasten

18

165

129

129

129

129

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-

100

250

375

500

-

0.11

Resultaat van de rekening van

-908

-189

129

459

655

14

Totaal Saldo

-2

-

-1

3

1

4