Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene dekkingsmiddelen

335

541

522

531

531

531

Algemene dekkingsmiddelen

335

541

522

531

531

531

Totaal lasten

335

541

522

531

531

531

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene dekkingsmiddelen

-38.310

-39.057

-39.968

-40.453

-40.815

-40.536

Algemene dekkingsmiddelen

-38.310

-39.057

-39.968

-40.453

-40.815

-40.536

Totaal baten

-38.310

-39.057

-39.968

-40.453

-40.815

-40.536

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene dekkingsmiddelen

-37.974

-38.516

-39.446

-39.921

-40.284

-40.005

Algemene dekkingsmiddelen

-37.974

-38.516

-39.446

-39.921

-40.284

-40.005

Totaal saldo van lasten en baten

-37.974

-38.516

-39.446

-39.921

-40.284

-40.005

Toevoeging reserves

2.250

760

250

375

500

-

Onttrekking reserves

-2.250

-660

-

-

-

-

Saldo mutaties reserves

-

100

250

375

500

-

Geraamd resultaat

-37.974

-38.416

-39.196

-39.546

-39.784

-40.005

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten

376

387

452

452

Incidentele baten

-535

-535

-535

-

Saldo

-159

-148

-83

452

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Structurele toevoegingen aan de reserves

-

-

-

-

Structurele onttrekkingen aan de reserves

-

-

-

-

Saldo

-

-

-

-

P6

Algemene dekkingsmiddelen

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

-38.358

-38.231

-38.062

-38.062

Nieuw beleid

Autonoom

502

244

96

-152

Bestaand beleid

-1.340

-1.559

-1.818

-1.791

Totaal saldo

-39.196

-39.546

-39.784

-40.005

Toelichting

Nieuw beleid

Ontwikkeling resultaat Programma 6

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

-38.358

-38.231

-38.062

-38.062

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

-827

-1.304

-1.711

-1.932

Overige mutaties

-11

-11

-11

-11

Totaal saldo

-39.196

-39.546

-39.784

-40.005

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

 

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek programma 6

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

3

3

3

3

Aanpassen stelpost treasury naar nihil

5

5

5

5

Indexatie en areaal uitbreiding

-350

-350

-350

-315

Algemene uitkering

-485

-962

-1.369

-1.625

Totaal programma 6

-827

-1.304

-1.711

-1.932

Personeelslasten
In hoofdstuk 3 'Financiële ontwikkelingen' wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Dit is op alle programma's terug te zien. Op programma 6 leidt dit tot een kleine wijziging.

Aanpassen stelpost treasury naar nihil
Dit is een technische boeking op het product treasury die te maken heeft met de doorbelasting van rentelasten aan de grexen.

Indexering en areaal uitbreiding
In het collegeprogramma is een algemene indexatie van de belastingopbrengsten van 2,3% afgesproken. Areaaluitbreiding leidt tot een verdere opbrengstenstijging (zie ook hoofdstuk 3, 'Financiële Ontwikkelingen').

Algemene uitkering
De verwerking van de meicirculaire leidt op programma 6 tot toenemende opbrengsten uit de algemene uitkering. tegenover deze opbrengsten staan uitvoeringslasten op andere programma's. (zie ook hoofdstuk 3, 'Financiële Ontwikkelingen')

Overige mutaties

De overige mutaties die in het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' worden opgesomd, worden daar niet toegelicht. Dat gebeurt hier:

Overige mutaties programma 6

2019

2020

2021

2022

Budgetten e-facturering naar programma 5

-11

-11

-11

-11

Totaal programma 6

-11

-11

-11

-11

Budgetten e-facturering naar programma 6
De budgetten van e-facturering zijn overgeheveld van programma 6 naar programma 5. Dat levert op programma 5 een nadeel op en hier op programma 6 een voordeel.

Autonoom

Bestaand beleid