Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Dit programma bestaat uit de volgende thema's:

  • Ruimtelijk beleid
  • Grondzaken
  • Economie, toerisme en natuur

Beoogde maatschappelijke effecten
De gemeente Nieuwkoop is een groeiende gemeente en blijft groeien de komende jaren. Voor de realisatie van nieuwe wijken worden ruimtelijke keuzes gemaakt. Functieverandering van gebieden waarvan het oorspronkelijke gebruik nu of in de nabije toekomst wijzigt - zoals de Noordse Buurt - en de energietransitie brengen ruimtelijke vraagstukken met zich mee.
De implementatie van de omgevingswet biedt kansen om bij het opstellen van de omgevingsvisie een integraal ruimtelijk beleid te voeren.

We vinden het belangrijk dat al onze inwoners kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte en (financiële) mogelijkheden. We streven daarom naar een divers woningaanbod en gevarieerd woningbouwprogrammering op basis van bestaande behoeften en met aandacht voor specifieke doelgroepen. Om deze doelstelling te realiseren, zetten we ons ruimtelijk beleid in, werken we samen met de woningbouwcorporaties en voeren we een gestructureerde lobby richting de provincie Zuid-Holland voor onze ruimtelijke belangen en in het bijzonder de te bouwen woningaantallen. Hiermee gaan we vervolgens bij de ontwikkeling van locaties zorgvuldig en gefaseerd om.

Duurzaamheid zal een belangrijk thema zijn in het kader van wonen en woningbouw. Gasloos bouwen wordt de regel en duurzaamheidseisen (vanuit de Rijksoverheid) zullen steeds strenger worden. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen.

In ons economisch beleid staan duurzame werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat centraal. Dragers van onze lokale economie vormen de sectoren land- en (glas)tuinbouw, staal- en maakindustrie, recreatie en toerisme en zorg. Voor de detailhandel in onze kernen zien wij op dit moment een aantal knelpunten die op korte termijn om actie en het maken van keuzes vraagt.
We willen onze bestaande winkelcentra versterken en behouden, zodat inwoners dicht bij huis hun dagelijkse boodschappen kunnen doen of kunnen winkelen.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Als deelnemer van Holland Rijnland kan Nieuwkoop profiteren van de bestuurskracht van Holland Rijnland. Bestuurskracht die bijvoorbeeld kan worden ingezet richting provincie (die separate gemeenten in een aantal dossiers niet meer als gesprekspartner ziet). Holland Rijnland maakt gebiedsdeals en gebiedsgerichte, grensoverschrijdende samenwerking mogelijk. Belangrijke Holland Rijnland-speerpunten voor Nieuwkoop zijn: Energietransitie (1), Green Ports (2), Biobased Economy (3) en aantrekkelijke groene bestemming voor wonen en recreëren (4). Via Holland Rijnland loopt de Woonruimteverdeling waarbinnen lokaal maatwerk mogelijk is.
  • Schadeschap luchthaven Schiphol. Het Schadeschap is verantwoordelijk voor de afhandeling van   verzoeken om schadevergoeding. Nieuwe schadeverzoeken worden niet in behandeling genomen. Mogelijk dat in 2019 meer duidelijkheid komt over de toekomst van het Schadeschap. Het is daarbij de vraag of de gemeenschappelijk regeling blijft bestaan of dat het Ministerie de schadeverzoeken gaat afhandelen.

Lasten, baten en saldo

* 1.000

Lasten

€ 43.201

46,0 %

Baten

€ 41.429

44,1 %