Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Economie, Toerisme, Natuur

Beleidsdoelstellingen

Economie: Wat willen we bereiken?

 • Een ondernemende gemeente met een gezonde en duurzame lokale economie en een
  goed vestigingsklimaat.
 • Voldoende werkgelegenheid voor onze inwoners.
 • Geen onnodige regels en beperkingen die ondernemen lastiger maken.

Detailhandel: Wat willen we bereiken?

 • Een gezond, divers en bereikbaar winkelaanbod dicht bij onze inwoners.
 • Regionale aantrekkingskracht van de kern Nieuwkoop.
 • Een vitaal centrum in Ter Aar.

Recreatie en toerisme: Wat willen we bereiken?

 • Goede mogelijkheden voor onze inwoners en toeristen om in Nieuwkoop te recreëren en
  van de natuur te genieten.
 • Een breed en gevarieerd aanbod van toeristische attracties.
 • Goede bereikbaarheid van onze toeristische trekpleisters en plassen.

Duurzaamheid & energietransitie: Wat willen we bereiken?

 • Een duurzame wereld voor onze inwoners.
 • Bewustzijn van het belang van duurzaamheid.
 • Nieuwkoop en de regio energieneutraal in 2050.

Activiteiten
Economie

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Participeren in de uitvoering van de economische actieagenda

Ondersteunen van een eventueel initiatief tot het oprichten van een economic development board

Continueren en benutten van de samenwerking met de Greenport Aalsmeer 

Ideeën en visies vanuit de sectoren gebruiken voor een toekomstbestendige economische ontwikkeling en meer samenwerking

Samen met onderwijs en ondernemers de duurzame aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Stimuleren van het aanbieden van beroepsbegeleidende leerweg (BBL) plekken door werkgevers

Inventarisatie van of en hoe we arbeidsmigranten kunnen helpen bij hun integratie

Detailhandel

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Actualiseren van de detailhandelsnota

Uitvoeren van de activiteiten uit het retailplan Nieuwkoop en de detailhandelsnota

Uitwerken vervolgstappen met betrekking tot de Intratuinlocatie

Onderzoek naar de gewenste ontwikkelingsrichting voor het centrum van Ter Aar

Opwaarderen van de uitstraling en inrichting van het Reghthuysplein

De mogelijkheid onderzoeken een centrummanager in te zetten voor de centra van de kern Nieuwkoop en Ter Aar

De motie dorpsplein Noorden uitvoeren en op basis van de resultaten van het onderzoek het dorpsplein verfraaien

Recreatie en toerisme

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Ontwikkelen van de kern Nieuwkoop tot een toeristisch centrum

Het Reghthuysplein aantrekkelijker maken voor recreatie

Afronding onderzoek naar mogelijkheden voor een trailerhelling bij de Nieuwkoopse Plassen

Samenwerking met regiogemeenten op het gebied van waterrecreatie in het HUP

In gesprek met Natuurmonumenten over het beter benutten van de aanwezigheid van de otter voor recreatieve activiteiten

Realisatie van een uitkijktoren bij de Oud Hollandse Waterlinie

Verbeteren van wandel- fiets- en vaarroutes.

Verbeteren van de verbinding tussen het Aarkanaal en de Langeraarse Plassen (sluis Papenveer)

Ondersteunen van het initiatief voor de realisatie van een recreatie-eiland in de Langeraarse Plassen

Ondersteuning van de realisatie van een museumkwartier in de kern Nieuwkoop

Duurzaamheid en energietransitie

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Uitvoering geven aan het regionaal energieakkoord Holland Rijnland

Organiseren van een duurzaamheidsmarkt in samenwerking met of op initiatief van de inwoners

In gesprek met de raad over de besteding van de middelen in de duurzaamheidsreserve en de mogelijkheden voor duurzame energiewinning

Onderzoek en ontwikkeling van een duurzaam warmtenet (warmterivier) in Nieuwveen

Verkennen en benutten regionale, nationale en Europese subsidiemogelijkheden

Doorvoeren verdere differentiëring van interne afvalscheiding

Gefaseerd verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed

Onderzoeken of de huidige legeskorting bij duurzame bouw nog nodig is

Formuleren duurzaamheidsdoelstellingen Buytewech Noord

Formuleren duurzaamheidsdoelstellingen Langeraar Noord-West

Vormgeven van een adequate duurzaamheidstoets bij raadsvoorstellen

Toevoegen extra capaciteit voor het beleidsveld duurzaamheid

Opstellen en uitvoeren Integraal programma duurzaamheid