Begroting 2019

Ruimtelijk beheer

Dit programma bevat de volgende thema’s:

  • Beheer openbare ruimte
  • Milieu

Beoogde maatschappelijke effecten
De kwaliteit van de woon- en leefomgeving moet bijdragen aan het woonplezier en het welzijn van de inwoners en inwoners verbinden. Wij willen door de kwaliteit van de woonomgeving en de wijze waarop wij de inwoners betrekken bij het beheer van de openbare ruimte bereiken dat zij zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving. Wij willen dat meer dan nu inwoners samen met ons een bijdrage leveren aan het beheer van de openbare ruimte.

Door een gerichte aanpak van vracht- en landbouwverkeer willen wij bereiken dat inwoners minder overlast van dit type verkeer in de kernen ervaren en dat de verkeersonveiligheid door dit type verkeer
afneemt, met aandacht voor de bereikbaarheid van agrarische bedrijven.

Met een natuurlijk openbaar groen en meer aandacht voor ecologisch groenbeheer willen wij een bijdrage leveren aan een lokale verbetering van de biodiversiteit en bereiken dat onze inwoners meer kennis hebben van en begrip hebben voor dit thema.

Klimaatverandering vraagt om een adequate aanpak in relatie met het beheer van de openbare ruimte. Dit moet er voor zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering niet leiden tot meer overlast, bijvoorbeeld door wateroverlast of vermindering van de leefbaarheid van de openbare ruimte.

Met en nieuwe aanpak voor de inzameling van huishoudelijk afval willen wij bereiken dat onze inwoners gemotiveerd  zijn om zich in te zetten voor een betere afvalscheiding, waardoor de hoeveelheid restafval sterk vermindert.

Samenwerking verbonden partijen
De gemeente participeert in een drietal verbonden partijen in beleidsontwikkeling en taakuitvoering:

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland met als doel door samenwerking in regionaal verband complexe en grensoverschrijdende vraagstukken op het gebied van Verkeer en Vervoer (binnen het thema Bereikbaarheid & Mobiliteit) effectiever en efficiënter te kunnen oplossen.
  • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voor de uitvoering van milieutaken, waarbij door samenwerking schaalvoordelen en een hogere kwaliteit worden bereikt.
  • Cyclus N.V. voor de uitvoering van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Lasten, baten en saldo

* 1.000

Lasten

€ 12.210

13,0 %

Baten

€ 6.996

7,4 %