Begroting 2019

Ruimtelijk beheer

Thema Beheer openbare ruimte

Beleidsdoelstellingen

Kwaliteit openbare ruimte: Wat willen we bereiken?

 • De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor onze inwoners en bezoekers.
 • In nieuwe woonwijken is voldoende ruimte voor de inrichting van een kwalitatief goede openbare ruimte met voldoende groen.
 • De kwaliteit van het onderhoud komt overeen met de vastgestelde kwaliteitsniveaus en er is geen achterstallig onderhoud.
 • Schade aan wegen en bermen door zwaar vracht- en (land)bouwverkeer vermindert.
 • Verhardingen zijn voldoende vrij van onkruid en zwerfafval.
 • De openbare ruimte is voor senioren en mensen met een beperking goed toegankelijk en looproutes zijn vrij van obstakels.

Beheer samen met onze inwoners: Wat willen we bereiken?

 • Inwoners hebben ruime invloed op en medezeggenschap over de inrichting en het beheer van de woonomgeving.
 • Inwoners kunnen meedenken over, meewerken aan en soms meebeslissen over de (her)inrichting van hun woonomgeving.
 • Inwoners hebben de mogelijkheid om met initiatieven te komen of de verantwoordelijkheid te nemen over hun woonomgeving.
 • Inwoners mogen erop vertrouwen dat haalbare initiatieven waarvoor draagvlak bestaat worden ondersteund.

Een verkeersveilige openbare ruimte: Wat willen we bereiken?

 • Wegen zijn, waar mogelijk, volgens de principes van Duurzaam Veilig ingericht (functionaliteit, homogeniteit, herkenbaarheid, vergevingsgezindheid, statusonderkenning).
 • De situatie op de weg, vooral voor fietsers, is veilig.
 • Schoolkinderen kunnen veilig van en naar school.
 • Situaties die aantoonbaar onveilig zijn, zijn met passende maatregelen aangepakt.
 • Vracht- en (land)bouwverkeer en regionaal doorgaand verkeer in de kernen is aantoonbaar verminderd.

Ecologisch groenbeheer: Wat willen we bereiken?

 • Het beheer van het openbaar groen levert een bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit.
 • Potentiële locaties in de openbare ruimte worden benut voor de realisatie van een meer ecologisch openbaar groen.

Meer spelen, meer bewegen: Wat willen we bereiken?

 • Speelplekken op wijkniveau zijn avontuurlijk en uitdagend.
 • Kinderen vinden het weer leuk om in hun buurt buiten te spelen.

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

De kwaliteit van de openbare ruimte

Actualiseren van het programma van eisen voor de inrichting van de openbare ruimte

Toepassen van het programma van eisen voor de inrichting van de openbare ruimte

Tijdig actualiseren van de beheerplannen

Implementatie van de onkruidbestrijding in eigen beheer

Uitvoeren van een periodieke schouw en het oplossen van knelpunten m.b.t. toegankelijkheid in samenwerking met PGSN

Uitvoeren parkeerdrukmeting

Uitbreiden van parkeerplaatsen bij uitvoering van groot onderhoud

Inventarisatie van de belastbaarheid van de wegen

Invoeren van beperkende maatregelen voor wegen met een beperkte belastbaarheid

Beheer samen met onze inwoners

Doorontwikkelen van het omgevingsmanagement

Stimuleren van initiatieven voor zelfbeheer en groenadoptie

Opstellen van een integrale beheervisie voor de openbare ruimte

Een verkeersveilige openbare ruimte

Beter aansluiten bij de regio op het gebied van mobiliteit

Uitbreiden van de formatie op het beleidsveld verkeer en mobiliteit

Opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Uitvoeren van maatregelen uit eerdere onderzoeken

Verbeteren en veiliger maken van de verkeerscirculatie op de Oost- en Westkanaalweg in Ter Aar

Onderzoek naar mogelijkheden voor vrijliggende fietspaden

Veiliger maken van de oversteekplaats voor fietsers bij de Papenbrug.

Meer inzet van gedrag- en bewustwordingsinstrumenten ter bevordering van de verkeersveiligheid

Breed onderzoek naar een integrale oplossing voor de verkeersknelpunten in het gebied Ziendeweg/Achtienkavels/Zevenhovenseweg

Overleg met de provincie over landbouwverkeer op provinciale wegen

Onderzoek naar de mogelijkheden om door middel van aslastbeperking groot vracht- en (land)bouwverkeer van bepaalde wegen te weren

Verkeersintensiteitsonderzoek in Noorden en Woerdense Verlaat

Uitvoeren van verbetermaatregelen op basis van de inventarisatie van verkeersborden

Ecologisch groenbeheer

Inventariseren van mogelijkheden voor bloeiende bermen en natuurlijke oevers

Aanleg van bloeiende bermen en natuurlijke oevers

Aanpassen van de beheermethodiek voor bermen, gericht op meer ecologisch beheer

Uitvoeren van projecten met dorpsraden en bewoners voor de realisatie van bloeiende bermen,  bloemrijke plekken en planten van bollen

Leren en ervaringen delen met anderen met betrekking tot het aanleggen van vlinderidylles.

Meer spelen, meer bewegen

Realisatie van avontuurlijke speelplekken