Begroting 2019

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Inleiding
In januari 2016 heeft de gemeenteraad het rapport van de rekenkamer 'Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in Nieuwkoop?' vastgesteld. In dit rapport beveelt de rekenkamer aan om per beheerplan 5 politiek relevante kernvragen centraal te stellen. In deze paragraaf stellen we alle plannen voor het beheer van kapitaalgoederen aan de orde. Daarbij hebben wij de kernvragen uit het rapport als  richtsnoer gehanteerd.

Algemeen
Deze paragraaf geeft aan hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening 2017 ex artikel 212 van de Gemeentewet staat in artikel 22 dat het college de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten opneemt bij de begroting en jaarstukken.

Voor de verschillende kapitaalgoederen zijn er beheerplannen vastgesteld.

Beleidskader
De beheervisie openbare ruimte vormt het beleidskader voor het beheer en het beoogde onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden volgens de vastgesteld functionaliteit en kwaliteitsniveau (schoon, heel en veilig), waarbij de totale kosten in beeld worden gebracht.

Het beleidskader voor de kapitaalgoederen bevat per kapitaalgoed:

 • de werkzaamheden die we voor de instandhouding van het kapitaalgoed moeten doen;
 • besloten onderhoudsniveau;
 • de grootte van het areaal;
 • de kosten van de instandhouding van het kapitaalgoed, zoals klein-en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • de huidige staat van onderhoud, zoals de technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • het scenario voor onderhoud van kapitaalgoederen.

Wat kost het?
Het onderhoud van kapitaalgoederen wordt onderverdeeld in regulier onderhoud, groot onderhoud en rehabilitatie.
De huidige bedragen in de begroting zijn gebaseerd op de nu vastgestelde plannen inclusief eventuele mutaties. Bij de actualisatie of bij het opstellen van nieuwe beleids- en beheerplannen worden de financiële kaders opnieuw vastgesteld.

Regulier onderhoud
Dit betreft werkzaamheden en maatregelen van kort cyclisch karakter, zoals het verhelpen van meldingen en schadeherstel. Goed, consequent uitgevoerd regulier onderhoud is levensduur verlengend. De kosten worden gedekt uit de beheer- en onderhoudsbudgetten, die jaarlijks in de begroting beschikbaar worden gesteld.
Als gevolg van de gewijzigde regelgeving is de toerekening van de directe salariskosten en de overhead vanaf 2017 gewijzigd.

Groot Onderhoud
Hieronder vallen de werkzaamheden die ervoor zorgen dat de kapitaalgoederen tijdens hun levensduur in goede staat blijven. De kosten voor deze werkzaamheden worden gedekt uit de verschillende voorzieningen. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed met een dotatie uit de begroting, waarmee pieken en dalen in de uitgaven worden geëgaliseerd binnen die voorzieningen. Bij de actualisatie van de beheerplannen kan de omvang van de dotatie wijzigen.

Rehabilitaties
Dat is het totaal van een kapitaalwerk het eind van de levensduur of het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen. Deze investeringen van maatschappelijk nut worden vanaf 2017 geactiveerd en in een aantal jaren afgeschreven. Op basis van het investeringsplan 2018-2021 zijn de investeringsbedragen geraamd en de cumulatieve kapitaallasten berekend.

Wegen

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan is erop gericht de staat van wegen op het vastgestelde onderhoudsniveau CROW kwaliteitsniveau B te houden (sober en doelmatig) en bij winkelcentra en ouderencentra kwaliteitsniveau A (goed). De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen  gericht op veiligheid en duurzame instandhouding.

Maatschappelijke doelstellingen

Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van burgers.

Een functioneel en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.
Wegen hebben een grote impact op het leefklimaat van aanwonenden. Er is diverse wetgeving met als doel het ontstaan van bovenmatige overlast of schade door geluid en trillingen te voorkomen. Wij passen deze wetgeving op juiste wijze toe en gaan zo op verantwoorde wijze om met het leefklimaat van onze inwoners.   

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

Het vastgestelde kwaliteitsniveau in het Beheerplan wegen 2017-2021 sluit aan op de maatschappelijke doelstelling. Het budget dat jaarlijks wordt gegenereerd om de wegen op het vastgestelde niveau te onderhouden is in het geactualiseerde beheerplan opnieuw vastgesteld en toereikend. Autonome kostenstijgingen door areaal en kostprijzen worden voortaan jaarlijks in de begroting meegenomen.

Er zijn geen wegen die functioneel niet bruikbaar zijn. Om de functionaliteit te kunnen waarborgen is reconstructie van de de dijkweg Noordeinde Zevenhoven binnen nu en 5 jaar zeer noodzakelijk. We zijn hierover in overleg met de beheerder van de dijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland.
De algemene tendens is dat het hoeveelheid verkeer toeneemt, inclusief de hoeveelheid zwaar vracht- en landbouwverkeer. Het geactualiseerde beheerplan bevat beleidsuitgangspunten t.a.v. belasting, geluidshinder en  trillingshinder. Deze uitgangspunten zijn toegevoegd aan de randvoorwaarden voor het beheer van wegen.   

Beheerplan
Het beheerplan wegen 2017-2021 is op 16 november 2017 vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?
De werkzaamheden uit het beheerplan 2012-2015 zijn afgerond. De werkzaamheden die niet zijn afgerond of uitgevoerd zijn meegenomen in het beheerplan 2017-2021. De werkzaamheden voor 2019 worden uitgevoerd volgens de planning zoals die is opgenomen in het bestedingsplan beheerplan wegen.

Wat kost het?

Bedragen in € 1.000

Wegen

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

327

327

327

327

327

Groot Onderhoud/rehabilitaties

3.005

2.060

2.404

3.338

2.615

Rehabilitaties en vervangingsinvesteringen

1.340

1.075

788

2.138

1.110

Kapitaallasten

7

132

151

171

221

Voorziening toereikend: ja

Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan is erop gericht de staat van de openbare verlichting op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. Dit is CROW kwaliteitsniveau B (sober en doelmatig)
Ook streven we er naar de milieudoelstellingen met betrekking tot het terugdringen van de CO2 uitstoot na te leven. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: duurzaam en doelmatig verlichten en de installatiekwaliteit goed op peil houden.

Maatschappelijke doelstellingen
Functionele en goed onderhouden openbare verlichting draagt bij aan het de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de uitstraling van het openbaar gebied.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan openbare verlichting zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de ROVL 2011 is de hoeveelheid openbare verlichting voldoende.

Beheerplan
Het Beheer-en beleidsplan openbare verlichting 2014-2018 is op 11 december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het actualiseren van het beheerplan is gepland in het vierde kwartaal van 2018.

Wat gaan we er voor doen?
Het vervangen en aanpassen van de verlichting voeren we uit volgens het uitvoeringplan 2019.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Openbare Verlichting

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

40

40

40

40

40

Groot onderhoud t.l.v.

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Vervangingsinvesteringen

148

192

395

238

283

Kapitaallasten

0

7

16

33

40

Voorziening toereikend: ja

Civiele Kunstwerken

Gewenst kwaliteitsniveau

Het beheerplan is erop gericht de staat van civiele kunstwerken op het vastgesteld onderhoudsniveau  CROW kwaliteitsniveau B te houden (sober en doelmatig). De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. De maatregelen die voortkomen uit de diverse inspecties worden in het specifieke geval van kunstwerken ook bepaald op basis van (constructieve) veiligheid. Dit is noodzakelijk om de functionaliteit, toegankelijkheid en veiligheid te garanderen.

Maatschappelijke doelstellingen
Kunstwerken zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van burgers.

Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

Bij het actualiseren van het beheerplan zijn de wettelijk benodigde inspecties uitgevoerd, ook voor beweegbare bruggen. Met name bij beweegbare bruggen is de kans op letsel en schade voor inwoners het grootst. Naar aanleiding van de resultaten zijn de benodigde maatregelen geprioriteerd en in het beheerplan opgenomen.
Op dit moment vormen de aanwezigheid van civiele kunstwerken geen belemmering in het gebruik van het wegennet. In 2018 vindt een nieuwe inspectie plaats van alle civiele kunstwerken.   

Beheerplan
De gemeenteraad heeft op 17 september 2015 het beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?

Op basis van de technische inspectie van alle kunstwerken( houten, betonnen en mechanische bruggen, duikers) is meerjarig beheerplan opgesteld. De werkzaamheden opgenomen in het uitvoeringsplan 2019 worden uitgevoerd.

Wat kost het ?

Bedragen x € 1.000

Civiele Kunstwerken

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

2

2

2

2

2

Groot onderhoud t.l.v. voorziening

265

84

105

86

279

Vervangingsinvesteringen/rehabilitaties

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

2

13

13

13

13

Voorziening toereikend: Ja

Speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen

Gewenst kwaliteitsniveau
In het beheerplan is bepaald dat het onderhoudsniveau van speelvoorzieningen vergelijkbaar is met CROW kwaliteitsniveau A, een kwaliteitsniveau hoger dan het basisniveau (sober en doelmatig). In het geval van speeltoestellen sluit dit het beste aan bij onze visie dat kapitaalgoederen voldoen aan de principes schoon, heel en veilig. Voor speelvoorzieningen vinden wij het ook belangrijk dat ze uitnodigen tot spelen. Daarnaast moeten de toestellen voldoen aan het Warenwetsbesluit dat met name betrekking heeft op het aspect veiligheid.

Maatschappelijke doelstellingen

Kwalitatief goede speelvoorzieningen die in voldoende mate en op de juiste locaties aanwezig zijn in de woonomgeving, dragen bij aan de gezondheid (bewegen) en de sociale ontwikkeling (ontmoeten) van kinderen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

In de vorige beheerplanperiode was sprake van achterstallig onderhoud. Hiervoor is extra budget ter beschikking gesteld. In het nieuwe beheerplan is geconstateerd dat er geen achterstallig onderhoud meer is. Op basis van leeftijd van toestellen is de vervanging van een speeltoestel of een volledige herinrichting van een speelplaats ingepland. De vervanging van schorsondergronden is in de afgelopen twee jaren versneld uitgevoerd, om toekomstige onderhoudskosten te reduceren en de gebruiksvriendelijkheid en hygiëne van speelplaatsen te verhogen.

De samenleving vergrijst. Incidenteel worden voorzieningen voor ouderen aangelegd waarbij het beheer en onderhoud onder het product speelvoorzieningen valt.   

Beheerplan
Het beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020 is op 10 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?

In 2019 worden de werkzaamheden conform het uitvoeringsplan 2019 van het beheerplan uitgevoerd. Dat programma omvat zowel het vervangen van individuele toestellen volgens het vervangingsschema als het volledig opnieuw inrichten van de speelplaatsen. Op basis van de omvang van de vervanging kiezen we de juiste vorm van participatie. Op basis van recente ervaringen passen wij voor valondergronden kunstgras toe in plaats van rubber tegels.

Wat kost het ?

Bedragen x € 1.000

Speelvoorzieningen

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

65

65

65

65

65

Groot onderhoud t.l.v. voorzieningen

527

118

107

149

129

Vervangingsinvesteringen

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Kapitaallasten

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Voorziening toereikend: Ja

Waterpartijen

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan waterpartijen stelt geen kwaliteitsniveau op basis van de CROW kwaliteitsnormering vast. Maar wel geldt dat slecht onderhouden watergangen afbreuk doen aan het principe schoon, heel en veilig. Goed onderhouden watergangen dragen bovendien bij aan een goede waterkwaliteit en gezond water en bieden daardoor meer ruimte aan natuur en recreatie.

Bij het baggeren van watergangen hanteren wij een beheercyclus van 12 jaar. Er wordt 10 tot 20 centimeter onder de leggerdiepte gebaggerd.

Maatschappelijke doelstellingen
Goed onderhouden waterpartijen dragen bij aan het welzijn van burgers door een kwalitatieve uitstraling van de openbare ruimte, het versterken van natuur in de directe woonomgeving en het bieden van recreatieve mogelijkheden. Goed onderhouden waterpartijen dragen bij aan de veiligheid van burgers door de opvang en afvoer van hemelwater waardoor financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast wordt voorkomen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Door het jaarlijks verwijderen van waterplanten en het cyclisch baggeren van watergangen (eens in de 12 jaar) ontstaat geen achterstallig onderhoud

Beheerplan

De gemeenteraad heeft op 19 maart 2015 het Beheerplan waterpartijen 2015-2019 vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?

De werkzaamheden opgenomen in de jaarschijf 2019 van het beheerplan worden uitgevoerd. Bij het afvoeren van bagger bij baggerwerkzaamheden voeren we de bagger zoveel mogelijk af naar ons gemeentelijk baggerdepot. Beschoeiingen vervangen we met duurzame materialen. Waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers teruggebracht.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Water

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

76

79

79

79

79

Groot Onderhoud t.l.v. voorziening

121

208

294

110

24

Vervangingsinvesteringen

97

97

97

97

97

Kapitaallasten

0

7

11

14

18

Voorziening toereikend: ja

Nautisch- en vaarwegbeheer

Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle voorzieningen voor nautisch beheer en vaarwegbeheer staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding.

Maatschappelijke doelstellingen
Met het Nautisch- en vaarwegbeheer faciliteren wij de waterrecreatie en beroepsvaart in onze plassengebieden. Een kwalitatief goede infrastructuur op het water draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers en stimuleert recreatieve ontwikkeling.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

Door een stelsel van regelgeving in combinatie met bebording volgens het Binnenvaart Politie Reglement zorgen we voor veiligheid en duidelijkheid op het water. In het geactualiseerde beheerplan is er financiële ruimte om structureel vaarroutes op diepte te houden en voorzieningen in goede staat te houden. Per 2017 is extra capaciteit aangetrokken om het onderhoud, waaronder het tijdig  vervangen van voorzieningen, adequaat te kunnen uitvoeren.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft het beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2018-2022 op 7 juni 2018 vastgesteld. .

Wat gaan we er voor doen?

We gaan de werkzaamheden uitvoeren zoals in het beheerplan voor de jaarschijf 2019 zijn vastgelegd.

Wat kost het?

Bedragen X € 1.000

Nautisch- en vaarwegenbeheer

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Onderhoud t.l.v. voorziening

81.

12

51

24

0

Vervangingsinvesteringen en reconstructies

t.l.v.

 voorziening

t.l.v. voorziening

t.l.v. voorziening

t.l.v. voorziening

t.l.v. voorziening

Kapitaallasten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Voorziening toereikend: ja

Riolering

Gewenst kwaliteitsniveau

Voorzieningen voor inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwater-systeem. Volgens de wet (Wet milieubeheer en Waterwet) heeft de gemeente oorspronkelijk de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is inmiddels verbreed en nu gericht op de zorgplicht voor afval, hemel en grondwater. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2015-2019) staat hoe wij omgaan met onze drie zorgplichten.
In het beheerplan is geen kwaliteitsniveau vastgesteld. Riolering moet optimaal en naar geldende wet- en regelgeving functioneren. Het streven is dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen.

Maatschappelijke doelstellingen

Rioleringszorg draagt bij aan de volksgezondheid, het milieu en voorkomt financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast in bebouwd gebied.  

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De vuilemissie van het gemengde stelsel voldoet gemeente breed aan de norm. Op een aantal locaties hebben gemengde stelsels onvoldoende hydraulische capaciteit. Het gemeentelijk rioleringsplan voorziet het nader onderzoeken van de oorzaken en indien nodig het verder afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengde rioolstelsel, zogeheten systeemgerichte maatregelen. Drukrioleringssystemen kunnen tijdig worden vernieuwd. Het beheerplan voorziet verder in nader onderzoek naar foutieve (regenwater)aansluitingen op drukrioleringssystemen.  

Beheerplan
Het ‘Verbreed gemeentelijk rioleringsplan’ is op 11 december 2014 vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2019.

Wat gaan we er voor doen?

In 2019 gaan we die werkzaamheden verrichten zoals zijn opgenomen in de jaarschijf 2019 van het beheerplan.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Riolering

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

121

124

124

124

124

Groot Onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(Vervangings) Investeringen

1.682

1.162

867

842

894

Kapitaallasten

493

539

580

610

633

Voorziening toereikend: ja/nee

nvt

Recreatieve voorzieningen

Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle recreatieve voorzieningen staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen  gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag echter geen belemmering opleveren voor het (veilig) gebruik van de voorziening.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goed onderhouden recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van zowel de inwoners als bezoekers van Nieuwkoop.
Een pakket van voorzieningen dat aansluit bij de belangrijkste recreatieve speerpunten van Nieuwkoop: fietsen, wandelen en varen. Als aanvulling hierop zijn er voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid van kernen zoals zwemlocaties.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Met het beheerplan Recreatieve Voorzieningen zijn de financiële middelen gewaarborgd om de voorzieningen duurzaam in stand te houden.
De maatschappij veranderd continu. Het is van belang te blijven volgen welke behoefte er is bij zowel inwoners, recreanten en ondernemers in de recreatieve sector. In 2017 is hiervoor een zogenaamde netwerkinventarisatie gehouden. Hierdoor zijn nieuwe wensen en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt.

Beheerplan
Het beheer- en beleidsplan Recreatieve voorzieningen 2017-2021 is op 20 oktober 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?
In 2019 worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de jaarschijf 2019 zoals opgenomen in dit beheerplan.

Wat kost het?

Bedragen X € 1.000

Recreatieve voorzieningen

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

36

36

36

36

36

Groot Onderhoud t.l.v. voorziening

14

1

25

19

5

Vervangingsinvesteringen

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

Voorziening toereikend: Ja

Gebouwen

Gewenst kwaliteitsniveau
Het standaard uitgangspunt voor de kwaliteit van het onderhoud is het duurzaam in stand houden van de gebouwen. Vrij vertaald wordt hieronder verstaan dat een pand de ‘normale veroudering en slijtage’ mag vertonen en dat defecte bouwkundige- en installatietechnische onderdelen door eenzelfde kwaliteitsniveau worden vervangen als reeds aanwezig is.
Voor een aantal locaties wordt onderbouwd afgeweken van het standaard kwaliteitsniveau.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goede sportcomplexen dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van burgers.
Kwalitatief goede monumenten/musea/kinderopvang-/verenigings-/gebouwen dragen er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen en te recreëren.
Kwalitatief goede huisvesting voor de brandweer draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een veilige plaats is om te wonen.
Kwalitatief goede gebouwen voor de eigen organisatie dragen er toe bij dat de eigen medewerkers en het bestuur op een goede manier hun taken kunnen uitvoeren en dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om te werken.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De vastgestelde kwaliteitsniveaus in het Beheerplan Gebouwen 2013-2022 sluiten aan op de maatschappelijke doelstellingen. Het budget dat jaarlijks beschikbaar is om de gebouwen op het vastgestelde niveau te onderhouden is voor groot onderhoud en regulier onderhoud toereikend. Er zijn geen achterstanden in onderhoud.  

Beheerplan
Het beheerplan voor gebouwen voor de periode 2013 tot en met 2022 is op 11 juli 2013 door de raad vastgesteld. Het beheerplan is in 2018 geactualiseerd.

Wat gaan we er voor doen?

Overeenkomstig het beheerplan worden de werkzaamheden uit de jaarschijf 2019 uitgevoerd. Daarnaast worden de gebouwen geschouwd en de onderhoudsplannen bijgesteld.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Gebouwen

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Dagelijks onderhoud

100

100

100

100

100

Groot Onderhoud t.l.v de voorziening

155

48

316

200

142

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

Voorziening toereikend: ja

Openbaar groen

Gewenst kwaliteitsniveau
Openbaar groen is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving.
Het groenbeheerplan maakt onderscheid in vier verschillende zoneringen, namelijk:

 • accent (winkelcentra, dorpsentrees, dorpspleinen, etc.);
 • wonen;
 • werken;
 • landschap.

In het beleids- en beheerplan is definitief vastgelegd dat we openbaar groen in alle zones op kwaliteitsniveau B onderhouden. De inrichtingskeuze zal vooral het verschil van identiteit tussen de verschillende zones bepalen.

Maatschappelijke doelstellingen

Openbaar groen draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van burgers doordat groen bijdraagt aan een gezonder leefklimaat (milieu), een gezonde leefomgeving (beweging). Ook heeft de aanwezigheid van voldoende goed onderhouden openbaar groen een positief effect op de economische waarde van woningen en bedrijven. Daarnaast versterkt divers openbaar groen de biodiversiteit en daarmee de natuurwaarden in de directe woonomgeving.    

Openbaar groen versterkt de sociale samenhang in de buurt door het creëren van een prettige verblijfsomgeving en de mogelijkheden om, waar mogelijk, gezamenlijk werkzaamheden te verrichten. De betrokkenheid van inwoners wordt vergroot door inwoners te betrekken bij planvorming en ruimte te bieden voor mogelijkheden voor zelfbeheer en/of initiatieven.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

 1. In het beheerplan 2016-2020 zijn deze doelstellingen vertaald in het versterken van het Groene Hart-karakter van woonwijken en zetten wij nog sterker in op uitstraling en biodiversiteit door te kiezen voor bloem- en vruchtdracht en het verder ontwikkelen van bloemrijke bermen (Colour for Green).
 2. Er zijn om dit moment de volgende samenlevingsinitiatieven in het openbaar groen:
  • zelfbeheer H. Marskamperf, Zwanenlaan Ter Aar
  • hanging baskets Dorpsvereniging Rondom de Plassen
  • hanging baskets Dorpsraad Zevnhoven
  • hanging baskets Winkeliersvereniging Liemeer
  • hanging baskets Winkeliersvereniging Kennedyplein Nieuwkoop
  • onderhoud natuurspeeltuin en groen IVN Nieuwkoop
  • diverse kleinere particulier beheerinitiatieven

Communicatie stemmen wij af op de aard en omvang van de werkzaamheden. Dit varieert van een online bomenverkiezing, een bewonersbrief, Nieuwkoops Nieuws tot een inloopbijeenkomst.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft op 21 januari 2016 het groenbeheer- en beleidsplan 2016-2020 vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?

In 2018 voeren we de activiteiten uit zoals voordat jaar zijn opgenomen in het beheerplan. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitstraling en biodiversiteit. Ook worden de inwoners betrokken bij de planontwikkeling en is er ruimte bewonersinitiatieven.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Openbaar Groen

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

510

564

539

539

539

Groot Onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

Geen voorziening aanwezig.

Begraafplaatsen/lijkbezorging

Gewenst kwaliteitsniveau

De algemene begraafplaatsen moeten voldoende kwaliteit hebben. Een uitvaart moet zonder problemen kunnen plaatsvinden en de inwoners moeten tevreden zijn over de kwaliteit. Voor het openbaar groen op en rond de begraafplaatsen geldt het kwaliteitsniveau B. Dat is gelijk aan het overig openbaar groen van de gemeente.

Maatschappelijke doelstellingen
Iedere inwoner van onze gemeente die na zijn overlijden begraven wenst te worden op een openbare begraafplaats dan wel na crematie bijgezet wil worden, moet hiervoor in de gelegenheid zijn.

Voortgang in de realisatie van de doelstellingen
Op grond van het huidige beleid worden de begraafplaatsen in Nieuwkoop en Ter Aar voor de langere termijn geëxploiteerd. De begraafplaatsen in Nieuwveen en Zevenhoven zullen op termijn, door een tekort aan capaciteit en de onmogelijkheid van uitbreiding en ruiming buiten gebruik raken. De capaciteit van de algemene begraafplaats in Nieuwkoop is in 2016 uitgebreid.

Beheerplan
Er is geen beheerplan voor het beheer van de begraafplaatsen.

Wat gaan we er voor doen?
Op de algemene begraafplaats in Ter Aar is gestart met de noodzakelijke ruimingen van oude graven, maar ook het optimaliseren van de mogelijkheden voor het bijzetten van urnen.
Om het gebruik van de aula op de begraafplaats in Ter Aar te verbeteren is de exploitatie van de aula geprivatiseerd. De aula zal worden gemoderniseerd.

Wat kost het?

Bedragen * € 1.000

Begraafplaatsen

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

8

8

8

8

8

Groot Onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

Geen voorziening ingesteld