Begroting 2019

Bestuur en dienstverlening

Dit programma bestaat uit de volgende thema's:

  • Publiekszaken
  • Bestuur
  • Openbare Orde en Veiligheid

Beoogde maatschappelijke effecten
Een gemeente, die op een eenvoudige en toegankelijke wijze haar inwoners, bedrijven en verenigingen/instellingen de producten en diensten verstrekt. Verder zijn we een gemeente die haar inwoners faciliteert bij het werken naar een actieve, veilige en saamhorige samenleving.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten en VNG

Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn lid van de vereniging. De vereniging behartigt de belangen van de gemeenten en informeert de gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. De VZHG is ook de provinciale afdeling van de VNG en wisselt informatie uit over standpunten in de commissies van de VNG.

  • Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

In het kader van de Wet Veiligheidsrisico en in het belang van de veiligheid van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop werkt de gemeente op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met de andere gemeenten in Hollands Midden. Dit om de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio doelmatig te organiseren.

Lasten, baten en saldo

* 1.000

Lasten

€ 5.249

5,6 %

Baten

€ 358

0,4 %