Financiën

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Programma

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-39.955

-13.875

-33.375

-18.210

2

Ruimtelijk beheer

-13

-10

-

-

3

Sociaal domein

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-535

-535

-535

-

Saldo

-40.503

-14.420

-33.910

-18.210

Incidentele lasten

Programma

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

40.507

14.008

33.448

17.716

2

Ruimtelijk beheer

144

-

-

-

3

Sociaal domein

283

99

433

253

4

Bestuur en dienstverlening

70

-

-

15

5

Bedrijfsvoering

75

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

376

387

452

452

Saldo

41.455

14.494

34.333

18.436

Incidentele toevoegingen aan reserves

Programma

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

442

366

315

676

2

Ruimtelijk beheer

-

-

-

-

3

Sociaal domein

74

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

250

375

500

-

Saldo

766

741

815

676

Incidentele onttrekkingen aan reserves

Programma

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-713

-133

-73

-43

2

Ruimtelijk beheer

-119

-

-

-

3

Sociaal domein

-274

-89

-433

-

4

Bestuur en dienstverlening

-20

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-170

-160

-22

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

-1.296

-382

-528

-43

Toelichting

2019

2020

2021

2022

Begrotingssaldo

-129

-459

-655

-14

Begrotingssaldo incidenteel

420

434

711

859

Begrotingssaldo structureel

-550

-892

-1.366

-873

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

06 Economie

 • Uitvoering economische actieagenda*
 • Uitvoering Energieakkoord Holland Rijnland
 • Centrummanager Reghthuysplein / Lindenplein*
 • Actualisatie detailhandelsnota*

70
28

40

40

20
28

40

20
28

15
28

08 Wonen

 • Participatiekosten Omgevingsvisie
 • Opstellen ontwikkelingsvisie centrum Ter Aar*

60
35

20

09 Alle grondexploitaties

 • De bedragen betreffen de lasten van de  grondexploitaties.

33.339

13.875

24.040

17.673

17 Toerisme

 • Uitvoeringskosten Samenwerking Hollandse Plassen*
 • Uitkijktoren bij Oud Hollandse Waterlinie*
 • Recreatie-eiland Langeraarse Plassen*

25

100
350

25

25

33 Grondgebiedzaken, overig

 • Opstellen vastgoednota*
 • Nadelige resultaten, voortvloeiend uit de actualisatie 1.1.2018. Dit heeft voor 2019 betrekking op Buytewech Oost, Gemeentehuis Zevenhoven, Teylersplein en Damstaete

15
6.404

9.335

Totaal lasten

40.506

14.008

33.448

17.716

*) Deze mutaties vloeien (gedeeltelijk) voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)

De incidentele baten hebben betrekking op onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

09 Alle grondexploitaties

 • De bedragen betreffen de baten ten behoeve van de grondexploitaties.

-33.339

-13.875

-24.040

-17.673

33 Grondgebiedzaken, overig

 • Onttrekking aan de voorziening negatieve complexen o.b.v. de actualisatie 1.1.2018

-6.616

-9.335

-537

Totaal baten

-39.955

-13.875

-33.375

-18.210

De incidentele toevoegingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

07 Vergunningen en toezicht

 • Trendmatig begroten Wabo-leges

230

366

315

139

09 Alle grondexploitaties

 • Het gaat hier om de storting in de Algemene Reserve als gevolg van positieve resultaten van twee grondexploitaties, voortvloeiend uit de actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2018.

212

537

Totaal incidentele toevoeging reserves

442

366

315

676

De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op dekking van lasten op de onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

06 Economie

 • Onttrekking aan de Reserve Economie voor de uitvoering van de economische actieagenda.*
 • Onttrekking aan de Algemene Reserve voor de actualisatie van de detailhandelsnota.*
 • Onttrekking aan de Algemene Reserve voor een stelpost centrummanager Reghthuysplein / Lindenplein.*
 • Onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid voor de incidentele bijdragen voor het Energieakkoord Holland Rijnland.

-20

-40

-40

-28

-20

-40

-28

-20

-28

-15

-28

08 Wonen

 • Onttrekking aan de Algemene Reserve voor onderzoek naar de

      ontwikkelings-richting centrum Ter Aar.*

 • Onttrekking aan de Reserve Omgevings-visie voor participatiekosten.

-35

-60

-20

17 Toerisme

 • Onttrekking aan de Algemene Reserve voor de ondersteuning van een recreatie-eiland.*
 • Onttrekking aan de Algemene Reserve voor de Uitkijktoren bij Oud Hollandse Waterlinie.*
 • Incidentele onttrekking aan de Reserve Waterrecreatie voor Samenwerking Hollandse Plassen.*

-350

-100

-25

-25

-25

33 Grondgebiedzaken, overig

 • Onttrekking aan de Algemene Reserve voor het opstellen van een vastgoednota.*

-15

Totaal incidentele onttrekking reseves

-713

-133

-73

-43

*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)

Aanvullende toelichtingen:
09 Alle grondexploitaties jaarschijf 2019 lasten
Voor de lasten is in de begroting in de jaarschijf 2019 een post opgenomen van € 33.339.000 voor grondexploitaties. Deze post behoeft enige toelichting, want in dit bedrag zijn ook administratieve tegenboekingen opgenomen om de boekwaarde weer op nul te stellen (bij afsluiten van grexen) en saldi naar de balans te boeken (bij lopende grexen). Gecorrigeerd voor deze administratieve tegenboekingen zijn in het jaar 2019
€ 15,1 mln aan kosten voorzien zoals opgenomen in de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2018. Dit is € 8,7 mln. meer dan bij de actualisatie per januari 2017 (begroting 2018 - 2021) waarbij voor het jaar 2019 (€ 6,4 mln.) was voorzien. De belangrijkste verschillen (boven 0,1 mln.) zijn gelegen in:

 • Zuidhoek; € 0,6 mln. Het woonrijp maken is gelet op de voortgang van het project naar voren gehaald en de kosten voortkomende uit het begeleiden van bouwverkeer duren langer.
 • Noordse buurt; € 5,3 mln. Dit betreffen doorgeschoven aankoopkosten en daarmede samenhangende sloop- en milieukosten.
 • De Verwondering; € 0,3 mln. Deze verhoging is een gevolg van het opnieuw ramen van planschade en het naar voren halen van kosten woonrijp maken.
 • Buytewech Noord; € 1,5 mln. De kosten voor ontsluiting en aanpassing van de ontsluiting zijn bij de actualisatie per 1 januari 2018 opnieuw ingeraamd.
 • Langeraar Oost; € 0,4 mln. Hier zijn de kosten voor woonrijp maken naar achteren geschoven. Het totaalbedrag aan kosten woonrijp maken is ongewijzigd gebleven.
 • TAVV; € 0,3 mln. De plankosten en de overige kosten (w.o. planschade) zijn in totaliteit en voor de jaarschijf 2019 verhoogd gelet op de complexiteit van dit project.
 • Land van Koppen; - € 0,3 mln. De kosten van bouwrijp maken zijn naar voren gehaald (naar 2018).
 • Teylerspark; € 0,4 mln. Is in 2018 aan het programma toegevoegd en was dus nog niet opgenomen in de begroting 2018-2021.
 • Damstaete; € 0,3 mln. Is in 2018 aan het programma toegevoegd en was dus nog niet opgenomen in de begroting 2018-2021.

33 Grondgebiedzaken/overig, jaarschijf 2019 lasten
Bij de actualisatie van grondexploitaties per 1 januari 2018 is voorzien dat de grondexploitaties:

 • GZ 13 Buytewech Oost € 4,8 mln.
 • GZ 15 Gemeentehuis Zevenhoven € 0,5 mln.
 • GZ 102 Teylerspark € 0,6 mln.
 • en GZ 104 Damstaete € 0,5 mln.

per 31 december 2019 allen met verlies worden afgesloten.

Toelichting

Programma 2 Ruimtelijk beheer

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

10 Verkeer en Vervoer

 • Verkeersintensiteitsonderzoek Noorden*
 • Breed onderzoek verkeer gebied Ziendeweg/ Achttienkavels/Zeven-hovenseweg*

30

25

12 Milieu

 • Frictiekosten ODWH

39

13 Afvalverwijdering & verwerking

 • Opstellen afvalbeleidsplan met inwoners*

25

16 Groen en recr. voorzieningen

 • Colour for Green

25

Totaal lasten

144

*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)

De incidentele baten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

13 Afvalverwijdering & verwerking

 • Onttrekking aan de voorziening

-13

-10

Totaal baten

-13

10

De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

10 Verkeer en vervoer

 • Onttrekking aan de algemene reserve voor het verkeersintensiteitsonderzoek en het breed onderzoek verkeer (zie incidentele lasten)*

-55

12 Milieu

 • Bijdrage uit de reserve frictiekosten ODWH

-39

13 Afvalverwijdering & verwerking

 • Onttrekking aan de algemene reserve voor het opstellen afvalbeleidsplan met inwoners*

-25

Totaal incidentele onttrekkingen reserves

-119

*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)

Toelichting

Programma 3 Sociaal domein

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

20 Werkgelegenheid

 • Overigen

9

10

21 Zorg en ondersteuning

 • Evaluatie en doorontwikkeling zorglandschap*

150

50

24 Cultuur en ontwikkeling

 • Notitie grootschalige evenementen*
 • Ondersteuning grootschalige evenementen*
 • Overigen

15
60

10

 • 26 Onderwijs en huisvesting
  Tijdelijke units Nieuwveen/Langeraar/ Zevenhoven
 • Stelpost onderwijshuisvesting

39

39

433

253

Totaal lasten

283

99

433

253

*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)

De incidentele toevoegingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

26 Onderwijs en huisvesting

 • Toevoeging reserve onderwijshuisvesting

74

Totaal incidentele toevoeging reserves

74

De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

21 Zorg en ondersteuning

 • Onttrekking aan de algemene reserve voor de evaluatie en doorontwikkeling zorglandschap*

-150

-50

24 Cultuur en ontwikkeling

 • Onttrekking aan de algemene reserve voor het opstellen notitie grootschalige evenementen*
 • Onttrekking aan de reserve grootschalige evenementen voor ondersteuning grootschalige evenementen*

-15

-60

26 Onderwijs en huisvesting

 • Onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting voor tijdelijke units Nieuwveen/Langeraar/Zevenhoven

-49

-39

-433

Totaal incidentele onttrekkingen reserves

-274

-89

-433

*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)

Toelichting

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

04 Dienstverlening

 • Doorontwikkeling digitale dienstverlening

50

38 Verkiezingen

 • Gemeenteraadsverkiezing

15

42 Dorpsgerichte activiteiten

 • Ondersteuning van burgerinitiatieven

20

Totaal lasten

70

15

De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

42 Dorpsgerichte activiteiten

 • Dit betreft de onttrekking aan de algemene reserve voor ondersteuning van burgerinitiatieven.

-20

Totaal incidentele onttrekkingen reserves

-20

Toelichting

Programma 5 Bedrijfsvoering

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

62 Bedrijfsondersteuning
Inhuur Functionaris Gegevensbescherming en implementatie AVG
Eindejaarsuitkering i.v.m. opheffen reserve decentrale arbeidsvoorwaarden.

52

10

60 Kostenplaatsen / 63 Huisvesting
Overigen

13

Totaal lasten

75

De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

62 Bedrijfsondersteuning
Eindejaarsuitkering i.v.m. opheffen reserve decentrale arbeidsvoorwaarden.

-10

62 Bedrijfsondersteuning
Dekking frictiekosten vanuit de reserve Frictiekosten personeel

-72

-72

63 Huisvesting
Dit betreft de onttrekking aan de reserve huisvesting gemeente voor de huur van de gemeentewerf.

-88

-88

-22

Totaal incidentele onttrekkingen reserves

-170

-160

-22

Toelichting

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

03 Algemene dekkingsmiddelen
Stelpost voor doorbelasting van rente naar de grondexploitaties

376

387

452

452

Totaal lasten

376

387

452

452

De incidentele baten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

03 Algemene dekkingsmiddelen
Precario inkomsten, deze heffing is eindig

-535

-535

-535

Totaal baten

-535

-535

-535

De incidentele toevoegingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:

2019

2020

2021

2022

03 Algemene dekkingsmiddelen
Storting reserve duurzaamheid vanuit inkomsten precario

250

375

500

Totaal incidentele toevoeging reserves

250

375

500