Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Publiekszaken

1.054

1.006

1.008

935

947

939

Dienstverlening

1.054

1.006

1.008

935

947

939

Algemeen bestuur

700

810

840

749

795

810

Raad

613

670

664

664

664

664

Verkiezingen

87

140

176

85

131

146

Dagelijks bestuur

1.258

1.301

1.240

1.218

1.217

1.218

Communicatie

254

196

119

119

119

119

Rechtsbescherming

32

23

24

24

24

24

Dorpsgerichte activiteiten

67

69

81

61

61

61

College B&W

698

690

676

674

673

674

Bestuurlijke samenwerking

207

323

340

340

340

340

Openbare orde en veiligheid

1.997

1.976

2.160

2.160

2.160

2.154

Brandweerzorg

1.367

1.366

1.504

1.504

1.504

1.504

T&H (APV&bijzondere wetten)

148

131

128

128

128

128

Rampenbestrijding

223

224

256

256

256

250

Vergunningen(openb.orde&veilig

99

99

123

123

123

123

Integrale veiligheid

160

156

149

149

149

149

Totaal lasten

5.009

5.093

5.248

5.062

5.119

5.121

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Publiekszaken

-563

-453

-284

-218

-241

-226

Dienstverlening

-563

-453

-284

-218

-241

-226

Algemeen bestuur

-

-

-

-

-

-

Raad

-

-

-

-

-

-

Verkiezingen

-

-

-

-

-

-

Dagelijks bestuur

-140

-

-

-

-

-

Communicatie

-8

-

-

-

-

-

Rechtsbescherming

-

-

-

-

-

-

Dorpsgerichte activiteiten

-

-

-

-

-

-

College B&W

-132

-

-

-

-

-

Bestuurlijke samenwerking

-

-

-

-

-

-

Openbare orde en veiligheid

-72

-72

-73

-73

-73

-73

Brandweerzorg

-61

-62

-63

-63

-63

-63

T&H (APV&bijzondere wetten)

-

-

-

-

-

-

Rampenbestrijding

-

-

-

-

-

-

Vergunningen(openb.orde&veilig

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Integrale veiligheid

-1

-

-

-

-

-

Totaal baten

-775

-525

-357

-291

-314

-299

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Publiekszaken

491

553

723

716

706

713

Dienstverlening

491

553

723

716

706

713

Algemeen bestuur

700

810

840

749

795

810

Raad

613

670

664

664

664

664

Verkiezingen

87

140

176

85

131

146

Dagelijks bestuur

1.118

1.301

1.240

1.218

1.217

1.218

Communicatie

246

196

119

119

119

119

Rechtsbescherming

32

23

24

24

24

24

Dorpsgerichte activiteiten

67

69

81

61

61

61

College B&W

566

690

676

674

673

674

Bestuurlijke samenwerking

207

323

340

340

340

340

Openbare orde en veiligheid

1.924

1.904

2.087

2.087

2.087

2.081

Brandweerzorg

1.305

1.304

1.441

1.441

1.441

1.441

T&H (APV&bijzondere wetten)

148

131

128

128

128

128

Rampenbestrijding

223

224

256

256

256

250

Vergunningen(openb.orde&veilig

89

89

113

113

113

113

Integrale veiligheid

159

156

149

149

149

149

Totaal saldo van lasten en baten

4.233

4.568

4.890

4.770

4.805

4.822

Toevoeging reserves

20

-

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-38

-20

-20

-

-

-

Saldo mutaties reserves

-19

-20

-20

-

-

-

Geraamd resultaat

4.213

4.547

4.871

4.771

4.805

4.822

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten

70

-

-

15

Incidentele baten

-

-

-

-

Saldo

70

-

-

15

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Structurele toevoegingen aan de reserves

-

-

-

-

Structurele onttrekkingen aan de reserves

-

-

-

-

Saldo

-

-

-

-

P4

Bestuur en dienstverlening

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

4.605

4.437

4.483

4.483

Nieuw beleid

50

-

-

-

Autonoom

33

63

53

60

Bestaand beleid

183

271

268

278

Totaal saldo

4.871

4.771

4.804

4.821

Toelichting

Nieuw beleid

Het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' (hoofdstuk 3) laat stap voor stap zien hoe de begroting is opgebouwd. Alle stappen worden uitgebreid toegelicht, zij het dat de toelichting is gericht op de begroting als geheel. Hieronder volgt een toelichting die specifiek is gericht op programma 4. Het onderdeel overige mutaties komt daarbij apart aan de orde, omdat dit onderdeel in hoofdstuk 3 wel wordt getoond, maar niet wordt toegelicht.

Ontwikkeling resultaat Programma 4

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

4.605

4.437

4.483

4.483

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

228

302

291

292

Overige mutaties

38

32

30

46

Totaal saldo

4.871

4.771

4.804

4.821

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek programma 4

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

124

155

155

155

Verbonden partijen

113

113

113

113

Indexering lasten

3

3

3

3

Indexering baten

-7

-7

-7

-7

Mutaties kapitaallasten

-28

-16

-16

-22

Reisdocumentendip

23

53

43

50

Totaal programma 4

228

302

291

292

Personeelslasten
In hoofdstuk 3 'Financiële ontwikkelingen' wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Dit is op alle programma's terug te zien. Op programma 4 is sprake van € 124.000 aan extra personeelslasten. Deze zijn vooral terug te voeen op de productgroep Dienstverlening.

Verbonden partijen
Dit betreft grotendeels (€ 102.000) een kostenverhoging van VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden). Hierbij is uitgegaan van de ingediende begroting voor 2019 en verder.

Indexering lasten / baten
Voor de indexering van baten en lasten is uitgegaan van de stelregel: baten worden altijd geïndexeerd, lasten worden geïndexeerd wanneer daar uitdrukkelijk reden toe is.

Mutaties kapitaallasten
Het voordeel op de kapitaallasten is het gevolg van het niet uitvoeren van twee voorgenomen investeringen (kassasysteem en kennismanagementsysteem) en een latere afronding van de investering modernisering GBA.

Reisdocumentendip
Vanaf 2014 zijn de reisdocumenten voor volwassenen 10 jaar geldig geworden. Als gevolg hiervan vindt er van 2019 tot 2024 een dip plaats in de afgifte van reisdocumenten, waarna er weer een stijging komt. Met die daling dalen ook de totale legesinkomsten. Die cyclus herhaalt zich iedere 5 jaar.

Overige mutaties

De overige mutaties die in het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' worden opgesomd, worden daar niet toegelicht. Dat gebeurt hier:

Overige mutaties programma 4

2019

2020

2021

2022

Doorontwikkeling digitale dienstverlening

50

Bijstelling lasten (voormalig) bestuur

-9

35

33

34

Gemeenteraadsverkiezingen in 2022

15

Overig < 10.000

-3

-3

-3

-3

Totaal programma 4

38

32

30

46

Doorontwikkeling digitale dienstverlening
Dit heeft betrekking op de doorontwikkeling van de dienstverlening, welke in de meerjarenbegroting 2018 en verder al is aangekondigd door het college via de investeringsagenda. Via een raadsvoorstel in september 2018 legt het college de raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen, € 50.000 voor 2018 en € 50.000 voor 2019.

Bijstelling lasten (voormalig) bestuur
Deze mutatie bestaat enerzijds uit een verlaging van de storting in de voorziening wethouders, door lagere verwachte lasten en anderzijds een bijstelling van het Appaplan bijgesteld in verband met de nieuwe wethouders.

Gemeenteraadsverkiezingen
In 2022 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor moet een incidenteel budget worden opgenomen.

Overig < € 10.000

Diverse kleine mutaties leiden samen tot een laatste wijziging van € 3.000.

Autonoom

Bestaand beleid