Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 3 Sociaal domein

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Zorg en leefstijl

6.342

7.587

7.575

7.772

7.762

7.840

Zorg en Ondersteuning

4.852

5.962

5.628

5.798

5.762

5.840

Sociaal-cultureel werk

186

215

235

235

235

235

Volksgezondheid

1.304

1.410

1.712

1.739

1.765

1.765

Werk en inkomen

6.630

6.811

5.803

5.836

5.795

5.809

Inkomen

4.548

4.713

4.970

4.970

4.948

4.948

Werkgelegenheid

2.077

2.098

833

866

847

861

Volwasseneneducatie

5

-

-

-

-

-

Vrije tijd en cultuur

3.227

2.610

2.065

1.980

1.980

1.980

Sport

1.568

1.282

594

594

594

594

Zwembad

1.015

775

771

771

771

771

Cultuur en Ontwikkeling

644

553

700

615

615

615

Onderwijs en ontwikkeling

7.348

6.661

6.917

6.944

7.365

7.310

Onderwijs en Huisvesting

1.245

500

434

434

828

746

Jeugd

5.111

5.167

5.495

5.495

5.495

5.495

Lokale voorzieningen onderwijs

992

994

988

1.015

1.042

1.069

Vastgoed Sociaal domein

-

2.075

2.348

2.252

2.229

2.690

Vastgoed Sociaal Domein

-

2.075

2.348

2.252

2.229

2.690

Totaal lasten

23.547

25.744

24.708

24.784

25.131

25.629

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Zorg en leefstijl

-326

-297

-168

-168

-168

-168

Zorg en Ondersteuning

-290

-297

-168

-168

-168

-168

Sociaal-cultureel werk

-28

-

-

-

-

-

Volksgezondheid

-8

-

-

-

-

-

Werk en inkomen

-3.544

-3.160

-3.464

-3.464

-3.464

-3.464

Inkomen

-3.543

-3.160

-3.464

-3.464

-3.464

-3.464

Werkgelegenheid

-1

-

-

-

-

-

Volwasseneneducatie

-

-

-

-

-

-

Vrije tijd en cultuur

-1.190

-544

-557

-557

-557

-557

Sport

-581

-35

-36

-36

-36

-36

Zwembad

-559

-509

-521

-521

-521

-521

Cultuur en Ontwikkeling

-50

-

-

-

-

-

Onderwijs en ontwikkeling

-125

-47

-74

-101

-128

-155

Onderwijs en Huisvesting

-36

-

-

-

-

-

Jeugd

-23

-

-

-

-

-

Lokale voorzieningen onderwijs

-66

-47

-74

-101

-128

-155

Vastgoed Sociaal domein

-

-630

-655

-655

-654

-654

Vastgoed Sociaal Domein

-

-630

-655

-655

-654

-654

Totaal baten

-5.185

-4.678

-4.918

-4.945

-4.971

-4.998

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Zorg en leefstijl

6.017

7.290

7.407

7.604

7.595

7.672

Zorg en Ondersteuning

4.563

5.665

5.460

5.630

5.595

5.672

Sociaal-cultureel werk

158

215

235

235

235

235

Volksgezondheid

1.296

1.410

1.712

1.739

1.765

1.765

Werk en inkomen

3.086

3.651

2.339

2.372

2.332

2.346

Inkomen

1.005

1.553

1.506

1.506

1.485

1.485

Werkgelegenheid

2.076

2.098

833

866

847

861

Volwasseneneducatie

5

-

-

-

-

-

Vrije tijd en cultuur

2.037

2.066

1.508

1.423

1.423

1.423

Sport

987

1.247

558

558

558

558

Zwembad

456

266

250

250

250

250

Cultuur en Ontwikkeling

594

553

700

615

615

615

Onderwijs en ontwikkeling

7.223

6.614

6.843

6.843

7.237

7.155

Onderwijs en Huisvesting

1.209

500

434

434

828

746

Jeugd

5.088

5.167

5.495

5.495

5.495

5.495

Lokale voorzieningen onderwijs

926

947

914

914

914

914

Vastgoed Sociaal domein

-

1.445

1.693

1.596

1.575

2.036

Vastgoed Sociaal Domein

-

1.445

1.693

1.596

1.575

2.036

Totaal saldo van lasten en baten

18.363

21.066

19.790

19.838

20.162

20.632

Toevoeging reserves

660

1.571

171

98

98

98

Onttrekking reserves

-955

-2.449

-538

-353

-698

-264

Saldo mutaties reserves

-295

-878

-367

-256

-600

-167

Geraamd resultaat

18.068

20.188

19.424

19.583

19.562

20.466

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten

283

99

433

253

Incidentele baten

-

-

-

-

Saldo

283

99

433

253

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Structurele toevoegingen aan de reserves

98

98

98

98

Structurele onttrekkingen aan de reserves

-265

-265

-265

-264

Saldo

-167

-167

-167

-167

P3

Sociaal domein

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

19.800

19.674

19.740

19.740

Nieuw beleid

220

220

220

220

Autonoom

-705

-463

-350

-218

Bestaand beleid

109

152

-47

725

Totaal saldo

19.424

19.583

19.563

20.467

Toelichting

Nieuw beleid

De toelichting op de financiële specificaties van programma 3 wijkt enigszins af van de andere programma’s. Reden daarvan is dat het onderscheid tussen 'uitwerking collegeprogramma' en 'overige mutaties' niet eenduidig te maken is. Dit onderscheid wel gebruiken voor clustering van de toelichtingen leidde niet tot een inzichtelijke begrotingstoelichting.

P3 Sociaal Domein

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

        19.800

         19.674

      19.740

         19.740

Wijziging toerekening capaciteit

             139

              139

           139

             139

Wijziging toerekening afschrijvingslasten

            -464

             -535

          -643

               83

Verbonden partij RDOG

             109

              136

           162

             162

Administratieve overboeking naar programma 5

             -24

              -24

            -24

              -24

Wijzigingsvoorstellen begroting 2019-2022

            -138

              191

           188

             365

Overige wijzigingen

                1

                 1

              1

                 1

Totaal saldo P3 Sociaal Domein

        19.424

         19.583

      19.562

         20.466

Ten opzichte van het vertrekpunt van de begroting 2019 is de belangrijkste mutatie in de toerekening van de afschrijvingslasten. Op basis van het strategisch plan onderwijs en huisvesting uit 2015 is vanaf 2018 ruimte gereserveerd in de begroting ter dekking van de afschrijvingslasten van de nieuw te bouwen scholen. Het bedrag was gebaseerd op de nieuwe lasten van alle scholen. Echter is in 2019 t/m 2021 het gereserveerde bedrag (nog) niet nodig. Vanaf 2022 is er wel rekening gehouden met enerzijds een reservering voor toekomstige afschrijvingslasten en anderzijds de afschrijvingslasten van de IKC’s Ter Aar en Zevenhoven.

Daarnaast is er sprake van een wijziging van toerekening van ambtelijke capaciteit ter hoogte van € 139.000, een verhoging van de bijdrage aan de RDOG (conform RDOG begroting 2019) door indexering en gewijzigde toerekening van kosten en een administratieve overboeking van de bedrijfsvoeringskosten van de Verbinding naar programma 5 bedrijfsvoering

Thema Zorg en leefstijl
- In samenwerking met de Binnenvest kunnen dakloze inwoners van de gemeente Nieuwkoop tijdelijk gehuisvest worden in vier units in Zevenhoven. Tijdens het verblijf in deze units ontvangen de bewoners begeleiding door personeel van de Binnenvest. De kosten bedragen totaal € 40.000 per jaar en waren nog niet begroot. Waarschijnlijk komt hier op termijn budget voor in het kader van de decentralisatie maatschappelijke zorg;
- Het budget voor PGB sociale participatie laat op basis van de toegekende beschikkingen voor 2018 en verder een tekort zien, waardoor rekening wordt gehouden met een kostenstijging van € 260.000. De verwachting is dat dit deels kan worden omgebogen door middel van beheersmaatregelen;
- In 2018 is gebleken dat we de gemeentelijke regiefunctie op de Wmo moeten versterken. Een concreet plan hiervoor moet nog worden gemaakt, vooralsnog wordt uitgegaan van een budget van € 150.000 structureel.
- Mede door de AMvB reële prijs, is de verwachting dat de uitgaven voor sociale participatie (zorg in natura / algemene voorzieningen) de komende jaren meer zullen stijgen dan de index van 2,3%. Darom is rekening gehouden met een extra kostenstijging van € 50.000;
- Door de verwachte invoering van het 'abonnementstarief' verminderen de inkomsten uit eigen bijdragen. Dit wordt gedeeltelijk (€ 45.000) gecompenseerd door het Rijk via de algemene uitkering.
- Daarnaast krijgen we te maken met een kostenstijging op de huishoudelijke verzorging (oplopend van € 77.000 in 2019 tot € 172.000 in 2022). In de kostenontwikkeling is rekening gehouden met hogere tarieven als gevolg van de nieuwe cao VVT en een verwachte toename van gebruik van voorzieningen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief (vaste lagere eigen bijdrage voor alle Wmo-cliënten).
- Op basis van de ervaringscijfers van de mantelzorgwaardering uit 2016 en 2017 wordt het budget afgeraamd met € 16.000;
- De stelpost sociaal domein wordt vooralsnog vanaf 2020 opgehoogd voor volumeontwikkeling, risico’s, etcetera. Het gaat om een bedragen van respectievelijk € 166.000, € 102.000 en € 135.000. Het saldo is bepaald op basis van de bedragen waarmee in het collegeprogramma rekening is gehouden. We brengen versneld in kaart welke externe factoren van invloed zijn op de toename van de zorgvraag en de ontwikkeling van de kosten;

- Door een CAO stijging per 1 oktober gaan de tarieven voor Hulp bij de Huishouding extra omhoog. Het effect hiervan bedraagt naar schatting € 31.000 oplopend naar € 38.000.
-  Niet alle posten van budgetsubsidies zijn al verhoogd in de begroting 2019. Dit is de afgelopen jaren het beleid geweest. Daar waar nu bekend is dat er hierdoor knelpunten ontstaan is dit meegenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om daarnaast € 25.000 te ramen om nog niet bekende knelpunten op te lossen. De subsidieaanvragen moeten voor 1 oktober zijn ingediend. Daarna kunnen we de balans opmaken.
- Aansluiting bij regionale begroting jeugdhulp: Dit heeft enerzijds te maken met een verhoging van de kosten van jeugdhulp (€ 87.000), doordat is besloten de regionale jeugdhulp realistisch te begroten. Hier staat tegenover dat de meerjarenraming van de TWO Jeugd van Holland Rijnland vanaf 2020 een besparing laat zien op gespecialiseerde jeugdhulp, oplopend van € 62.000 in 2020 tot € 101.000 in 2022.
- Stijgende kosten voor jeugdhulp: de komende jaren worden bedragen toegevoegd aan het gemeentefonds voor jeugdhulp (oplopend van € 99.000 in 2019 tot € 216.000 in 2022). De gemeente is verantwoordelijk voor verlengde pleeghulp. Dat zal tot extra kosten leiden. Daarnaast laat de realisatie van 2017 zien dat er een groot verschil zit tussen de baten voor jeugdhulp en de lasten. Op dit moment speelt de discussie over doorgaan met het solidariteitsprincipe. Dat kan voor Nieuwkoop grote consequenties hebben. Voorgesteld wordt om deze middelen op te nemen op een stelpost binnen het product jeugd;
- Er is regionaal een discussie ontstaan over het solidariteitsmodel rond de jeugdhulp. De uitgaven van de afgelopen drie jaar van Nieuwkoop laten grote schommelingen zien. Er wordt nog onderzocht waardoor deze verschillen worden veroorzaakt. Nieuwkoop had gemiddeld genomen voordeel bij de regionale solidariteit.
De gemiddelde uitgaven voor Nieuwkoop bedragen ca. 5 mln. euro. Om de begroting op het niveau te brengen van de gemiddelde uitgaven van de afgelopen jaren dient er bijgeraamd te worden.
- Lokaal en regionaal is bestuurlijk de wens geuit de komende jaren meer in te zetten op preventief jeugdbeleid. Binnen de huidige begroting is hier maar beperkt ruimte voor, doordat de afgelopen jaren fors op het jeugdbeleid is bezuinigd. Het budget wordt met € 75.000 euro bijgeraamd, waardoor het budget weer rond het niveau van enkele jaren terug ligt. Dekking wordt grotendeels (€ 50.000) gevonden op de post Kinderopvang voor sociaal en medisch geïndiceerden (onder volksgezondheid).

Thema Zorg en leefstijl

2019

2020

2021

2022

Begeleiding dakloze inwoners die tijdelijk in
units Zevenhoven zijn geplaatst.

              40

               40

             40

               40

Kosten en volumeontwikkeling PGB uitgaven.

             260

              260

           260

             260

Regiefunctie Wmo: versterken

             150

              150

           150

             150

Budget aanpassing contract Tom in de Buurt

              50

               50

             50

               50

Lagere inkomsten uit eigen bijdragen wmo.

             129

              129

           129

             129

Stijging uitgaven voor hulp bij het huishouden
 als gevolg van nieuwe CAO VVT en invoering abonnementstarief Wmo. 

              77

               88

           129

             172

Aframen van budget mantelzorgwaardering
 op basis van de ervaringscijfers. 

             -16

              -16

            -16

              -16

Stelpost sociaal domein: ophogen

               -  

              166

           102

             135

Subtotaal aansluiting collegeprogramma

            690

             867

          844

             920

Nieuwe CAO HH vanaf oktober 2018

              31

               35

             37

               38

Ruimte voor indexering subsidies 

              25

               25

             25

               25

Jeugd

Aansluiting bij regionale begroting

              87

               25

             25

              -15

Bijdrage jeugd in meicirculaire

              99

                 7

           164

             216

Anticiperen op onzekerheden regionale solidariteit

             265

              519

           402

             389

Extra inzetten op preventieve maatregelen

              75

               75

             75

               75

Niet meer nodig budget voor kinderopvang SMI

             -50

              -50

            -50

              -50

Totaal Thema Zorg en leefstijl

          1.221

           1.503

        1.521

           1.599

Thema Werk en inkomen
- Om de deelname aan het verenigingsleven van mensen met een laag inkomen te stimuleren wordt een bedrag geraamd van € 40.000. In 2018 doen we een pilot naar analogie van het jeugdsportfonds. Als dit slaagt, dan willen we deze voorziening structureel maken.
- Er wordt extra geld ontvangen voor versterking van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid en armoedebestrijding onder kinderen. We stellen een concreet plan op en willen deze middelen reserveren om hier extra op in te zetten.
- Het BUIG budget (voor verstrekking van bijstandsuitkeringen) stijgt. Voorheen raamden we het maximale eigen risico (tot de vangnetuitkering). Door de hogere inkomsten lopen we minder risico. We stellen daarom voor om de helft van het eigen risico te ramen. Dit leidt tot een voordeel in de begroting.
- De Rijksmiddelen van de voormalige WSW worden vanaf 2018 direct uitgekeerd aan Alphen aan den Rijn. Dit betekent voor Nieuwkoop een daling van de algemene uitkering en een daling van de kosten voor het werkbedrijf. Het nadeel op de algemene uitkering valt onder het programma Algemene Dekkingsmiddelen.
- Binnen de begroting is conform het bestaand beleid een bedrag geraamd voor Nieuwkoop Werkt (€ 50.000) en nog een stelpost voor de vorming van het Werkbedrijf (€ 50.000). Het is de bedoeling om met deze middelen aanvullende lokale maatregelen te treffen op het gebied van werk en inkomen / aansluiting te versterken op het lokale bedrijfsleven conform Nieuwkoop Werkt.

Thema Werk en inkomen

2019

2020

2021

2022

Stimulering deelname verenigingsleven mensen met laag inkomen

              40

               40

             40

               40

Taakmutatie bestrijding armoede en schulden
vooral onder jongeren

              27

               27

              5

                 5

Ophoging Buig Budget

            -123

             -123

          -123

            -123

Werkbedrijf en directe vergoeding van vm. WSW bijdrage van het Rijk aan Alphen

         -1.224

          -1.176

       -1.177

          -1.162

Totaal Thema Werk en inkomen

         -1.280

          -1.232

       -1.254

          -1.239

Thema Vrije tijd en cultuur
- We maken budget beschikbaar (€ 15.000) voor het opstellen van een notitie grootschalige evenementen, waarmee we ons beleid bepalen om grotere (niet-commerciële) evenementen te kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld doormiddel van cofinanciering). Dit punt is afkomstig uit het collegeprogramma en wordt gedekt vanuit een onttrekking aan de algemene reserve en de reserve grootschalige evenementen.
- Er wordt een klein budget gevraagd voor het opzetten en uitvoeren van nieuw sportbeleid.

Thema Vrije tijd en cultuur

2019

2020

2021

2022

Middelen opzetten en uitvoeren nieuw sportbeleid.

                5

                 5

              5

                 5

Notitie grootschalige evenementen

              15

Onttrekken aan de algemene reserve
Ondersteunen grootschalige evenementen
Onttrekken aan reserve grootschalige evenementen

         -15
           60
          -60

Totaal Thema Vrije tijd en cultuur

                5

                 5

              5

                 5

Thema Onderwijs en ontwikkeling
- De lasten voor de peuterspeelzalen dalen met € 125.000 per jaar. Doordat de peuterspeelzalen zijn omgezet naar peuteropvang, kunnen ouders ook hier kinderopvangtoeslag aanvragen. Door deze verandering heeft Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen minder subsidie nodig.
- Er wordt rekening gehouden met een stijging van de kosten voor leerlingenvervoer van € 36.000 (inclusief indexering). De uitgaven op dit budget zijn de afgelopen twee jaar gestegen door een toename van het aantal aanvragen en grotere afstanden. De verwachting is dat deze trend zich doorzet. Horizon heeft geen dependance meer in Alphen aan den Rijn, die kinderen gaan nu naar Gouda en dat betekent een kostenstijging. Hier staat een verlaging van de loonkosten tegenover door een andere doorbelasting van personele capaciteit.
- De regering gaat de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) anders verdelen over de gemeenten. Dit betekent dat wij als kleine gemeente meer geld zullen gaan krijgen, derhalve wordt het budget opgehoogd.
- In 2022 wordt het voordeel op het thema onderwijs (€ 85.000) toegevoegd aan de stelpost onderwijshuisvesting voor het opvangen van de toenemende kapitaallasten door stijgende bouwkosten. Op basis van de huidige inschattingen is de stelpost voor onderwijshuisvesting in zijn geheel nodig om de bouwkosten te bekostigen. Dat maakt dat er voor eventuele extra kosten voor beheer en exploitatie van de gemeentelijke delen van de IKC’s, bijvoorbeeld voor het ontzorgen om medegebruik mogelijk te maken, geen ruimte is in de begroting. Wanneer er extra ruimte komt in de meerjarenbegroting dan lijkt het zinvol om daar rekening mee te gaan houden.

Thema Onderwijs en ontwikkeling

2019

2020

2021

2022

Minder subsidie naar SPN door andere manier van financieren. 

            -125

             -125

          -125

            -125

Budget leerlingenvervoer ophogen ivm toename aanvragen en indexatie.

              36

               36

             36

               36

Consequenties overdracht uitvoering taken en
bevoegdheden monumentencommissie

                5

                 5

              5

                 5

Extra gelden GOAB

              27

               54

             81

             108

Extra gelden GOAB

             -27

              -54

            -81

            -108

Voordeel op thema onderwijs toevoegen aan stelpost onderwijshuisvesting.

               -  

                -  

             -  

               85

Totaal Thema Onderwijs en ontwikkeling

             -84

              -84

            -84

                 1

Totaal wijzigingsvoorstellen programma 3
Gelet op bovenstaande komt het totaal aan wijzigingsvoorstellen van programma 3 uit op € 138.000 voordelig in 2019 aflopend naar nadelig effect van € 365.000 aan lasten in 2022. Natuurlijk is een aantal grote ontwikkelingen (nog) lastig te kwantificeren. Het merendeel aan risico’s lijkt echter op te vangen binnen de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn.

Totaal wijzigingsvoorstellen

2019

2020

2021

2022

Thema Zorg en leefstijl

          1.221

           1.503

        1.521

           1.599

Thema Werk en inkomen

         -1.280

          -1.232

       -1.254

          -1.239

Thema Vrije tijd en cultuur

                5

                 5

              5

                 5

Thema Onderwijs en ontwikkeling

             -84

              -84

            -84

                 1

Totaal wijzigingsvoorstellen

            -138

              191

           188

             365

Autonoom

Bestaand beleid