Begroting 2019

Paragraaf Duurzaamheid

Energietransitie
Een enorme opgave waar we de komende jaren voor staan is het daadwerkelijk uitvoering geven aan de energietransitie. Van onze gemeente en samenleving worden grote inspanningen gevraagd om de nationale en internationale afspraken na te kunnen komen. Wij onderstrepen het belang van de overgang naar een duurzame energievoorziening en willen als gemeente het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld met het warmterivierproject in Nieuwveen. Duurzaamheid gaat echter verder dan alleen de energietransitie. Andere sectoren die een voorname rol spelen bij de verdere verduurzaming van onze leefwereld zijn bijvoorbeeld verkeer en vervoer en de land- en tuinbouw.

Het zal de komende decennia grote inspanning vragen om de internationale duurzaamheidsdoelen te halen en afspraken die wij bijvoorbeeld zelf gemaakt hebben binnen de regio Holland Rijnland waar te maken. Dit zal ruimtelijke gevolgen hebben op ons grondgebied. Om het initiatief in eigen hand te houden gaan we de komende periode met de raad in gesprek over de keuzes die we op dit terrein maken. We zullen bijvoorbeeld de vraag moeten beantwoorden welke vormen van duurzame energiewinning we acceptabel vinden en welke niet. Op welke plekken zien we daarvoor mogelijkheden en waar niet. De opgave met betrekking tot de energietransitie wordt een belangrijke onderlegger voor onze nieuwe omgevingsvisie.

Samen met onze inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers verkennen we hoe we de energietransitie van onderop kunnen versterken en versnellen. Zo kunnen we het toekomstig beleid effectief inrichten, expertise opbouwen en proefprojecten uitvoeren. Zodoende laten we werkgelegenheid en rendement aan gebruikers en bedrijven in het gebied zelf ten goede komen.

Duurzaamheid – korte terugblik
De eerste stappen op het gebied van duurzaamheid hebben we gezet met bijvoorbeeld de besluiten om hoge duurzaamheidseisen te stellen aan nieuw te bouwen maatschappelijke vastgoed, bij nieuwe projecten alleen nog de bouw van gasloze woningen toe te staan en met de uitvoering van het Actieprogramma Duurzaamheid 2016-2018. Dit is echter slechts het begin.

Duurzaamheid – de blik op de toekomst gericht
De overgang naar een duurzame toekomst vraagt forse investeringen en heeft ruimtelijke consequenties. Belangrijk is dat er steun is voor initiatieven en draagvlak vanuit de samenleving. We beseffen dat hierbij de kosten voor de baten uitgaan. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen is een innovatieve en realistische aanpak nodig. Vooral lokaal, maar daarnaast slim samenwerken met andere overheden, bijvoorbeeld in Holland Rijnland verband, vergroot de slagkracht. We willen echter zelf besluiten kunnen nemen die in het belang van onze inwoners zijn, regie houden en onze eigen ambities bepalen.

We blijven ruimte geven aan duurzaamheidsinitiatieven vanuit samenleving. We leren van elkaar en van experimenteren. We betrekken goede voorbeelden in de communicatie en proberen zo onze inwoners te enthousiasmeren, waarbij wij als gemeente onze voorbeeldfunctie benutten.

Duurzaamheid in relatie tor grondexploitaties
In nieuwe en een aantal bestaande plangebieden zullen alleen nog gasloze woningen gerealiseerd worden. Dit betekent iets voor grondprijzen, het resultaat van grondexploitaties en voor de voortgang van projecten en randvoorwaarden die gecreëerd moeten worden. We gaan op zoek naar manieren en werkwijzen waarop we dit effectief en doelmatig vorm kunnen geven. Zodat de projecten niet of zo min mogelijk vertraging oplopen door de overgang naar gasloze nieuwbouw.

Actieprogramma 2019-2022
Met betrekking tot duurzaamheid en de energietransitie evalueren we de resultaten van de programmatische aanpak tussen 2016 en 2018 en leren van projecten die in de regio zijn uitgevoerd. Op basis daarvan ontwikkelen we een nieuw programma voor 2019 en verder, waarbij een integrale en programmatische aanpak opnieuw sleutelwoorden zijn. Medio 2019 zal dit nieuwe programma aan de raad worden voorgelegd.

Duurzaamheidsreserve
Om de omslag naar een meer duurzame wereld te maken en als onderdeel daarvan de energietransitie te faciliteren, is een duurzaamheidsreserve in het leven geroepen. Het nieuwe actieprogramma Duurzaamheid geeft inzicht in de aanwending van de beschikbare middelen in deze reserve, hoe we deze middelen op een effectieve en doelmatige wijze gaan inzetten en in welke duurzaamheidsaspecten we willen investeren. We kijken hierbij ook nadrukkelijk naar bestaande en nieuwe subsidiemogelijkheden en eventuele extra middelen van de Rijksoverheid, nu in het Interbestuurlijk Programma (IBP) met de gezamenlijke overheden afspraken zijn gemaakt over het samen optrekken met betrekking tot duurzaamheid.

Duurzaamheidstoets
We gaan een duurzaamheidstoets gebruiken in de besluitvormingsdocumenten van de raad. Hiermee worden, bij voorstellen, de afwegingen en consequenties op het gebied van duurzaamheid in beeld gebracht, voor zover deze relevant zijn.