Begroting 2019

Sociaal domein

In het programma bevinden zich de volgende thema’s:

  • Zorg en Leefstijl
  • Werk en Inkomen
  • Vrije tijd en Cultuur
  • Onderwijs en Ontwikkeling

Beoogde maatschappelijke effecten
Iedere inwoner van Nieuwkoop kan op een goede manier zo zelfstandig mogelijk wonen en leven. Meedoen is het uitgangspunt. Of het nu gaat om Werk en Inkomen, sociale participatie of andere onderdelen van het sociaal domein. Om dit te bereiken is ook verbinding met andere beleidsterreinen zoals wonen en ontwikkelen van de omgevingsvisie van belang. Mensen staan niet aan de kant. Iedereen kan meedoen. Dit versterkt de veerkracht en zelfregie van inwoners en daarmee de zelfredzaamheid. Voor iedere inwoner van onze gemeente is een passend aanbod van activiteiten, ondersteuning en zorg beschikbaar die gezondheid en welzijn verhogen, bijdragen aan zingeving, de mogelijkheid bieden vaardigheden te ontwikkelen en die leiden tot contact met dorpsgenoten. Jeugdigen groeien gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning bij werk en inkomen zijn verbonden, vindbaar en beschikbaar. Nieuwkoop is een krachtige samenleving. Het komende jaar zetten we vooral in op het in beeld brengen van en voorbereiden op keuzes voor de inrichting van het zorglandschap. We zoeken naar een versterking van onze regierol. Hierbij zijn vragen van belang als:
Wordt zorg alleen verleend door zorgaanbieders of gaan we een aantal zorgtaken zelf
uitvoeren (inkopen of zelf organiseren)? Willen we lokaal meer sturen en hoe richten we de
governance bij regionale samenwerking dan in? Organiseren we de inkoop (sub)regionaal of
lokaal? Deze en andere belangrijke vraagstukken willen we de komende periode samen met
zorgpartners, andere stakeholders, inwoners en de raad verder uitwerken en beantwoorden.
Onze uitdaging daarbij is: hoe sluiten we zo goed mogelijk aan bij de Nieuwkoopse samenleving en lokale vraagstukken en benutten we tegelijkertijd optimaal de mogelijkheden van (sub)regionale samenwerking.

Samenwerking verbonden partijen

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland met als doel het gezamenlijk werken aan maatschappelijke thema's, waaronder jeugdhulp en de decentralisatie van de maatschappelijke zorg.
  • Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG), met als doel het samenwerken op onderwerpen en taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis), de ambulancedienst en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.  
  • Regiotaxi Holland Rijnland voor het collectief vraagafhankelijk taxivervoer (CVV) voor mensen die geen gebruik kunnen of willen maken van het reguliere OV. Toegankelijk voor iedereen. Mensen met een beperking kunnen via het Wmo loket een kortingspas krijgen zodat ze niet meer betalen dan het reguliere OV-tarief.
  • Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en Gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus).

Om de regionale werkzaamheden op het gebied van de arbeidsinschakeling van de doelgroep(en) Participatiewet, inclusief de ondersteuning van de huidige WSW-medewerkers en inwoners die vallen onder Beschut Werken te kunnen waarborgen is een  Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en Gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus) opgericht.

Lasten, baten en saldo

* 1.000

Lasten

€ 24.708

26,3 %

Baten

€ 4.918

5,2 %