Begroting 2019

Sociaal domein

Thema Vrije tijd en cultuur

Beleidsdoelstellingen

Vrije tijd en Cultuur: Wat willen we bereiken?

  • Actieve en gezonde verenigingen en stichtingen.
  • Geen onnodige regels en administratieve lasten voor verenigingen en stichtingen.
  • Gezonde, positieve en gelukkige inwoners.
  • Verbinding van sport met andere thema’s als zorg, werk en inkomen en welzijn.
  • Iedereen heeft de mogelijkheid om te kunnen sporten ongeacht afkomst, leeftijd of inkomen.
  • Multifunctioneel en innovatief gebruik van sportaccommodaties en -terreinen om samenwerking te stimuleren en levensvatbaarheid te garanderen.
  • Goede beheerconstructies voor de sportterreinen en -accommodaties.
  • Behouden van de bestaande voorzieningen voor binnen- en buitensport.

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Zoeken naar mogelijkheden en partners om buurtsportcoaches breder in te zetten

Een visie ontwikkelen op sport en bewegen, waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht en gemaakt met andere beleidsvelden binnen het sociaal domein en daarbuiten. Hierbij onderzoeken we het model van de gemeente Noordwijk

In gesprek met de betreffende verenigingen over de mogelijkheden voor een beheerstichting Tennis en Hockey

In gesprek met verenigingen over knelpunten die zij ervaren, manieren waarop zij elkaar kunnen helpen/versterken en mogelijkheden om meer samen te werken

Evaluatie pilot sportfonds voor minima, bij succes een voorstel maken voor een structureel fonds

Evaluatie pilot zwemles voor volwassenen en zwemveiligheid voor nieuwe Nederlanders. Bij succes een voorstel maken voor een structurele voortzetting

In gesprek met huisartsen over het invoeren van het concept bewegen/sport op recept

Stimuleren van meer multifunctioneel gebruik van accommodaties

Bij de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC) onderzoeken we de voor de betreffende kern meest passende wijze om een sportvoorziening met het IKC te verbinden, of in het gebouw te integreren

Realisatie nieuwe sporthal bij het IKC Ter Aar

Uitwerken van een beheerconstructie voor de sporthal bij het IKC Ter Aar, in combinatie met beheer van de school en andere functies in het IKC

Jong en oud stimuleren om te sporten

Stimuleren van buitensportactiviteiten

Besluitvorming over verlenging van de bestaande beheerconstructie van de voetbalaccommodaties voor de periode na 2021

Opstellen notitie grootschalige (niet-commerciële) evenementen

Ondersteunen van grootschalige (niet-commerciële) evenementen