Begroting 2019

Sociaal domein

Thema Zorg en leefstijl

Beleidsdoelstellingen

Zorg en leefstijl: Wat willen we bereiken?

 • Een inclusieve Nieuwkoopse Samenleving waarin iedereen mee doet.
 • Een zorglandschap dat past bij de zorg- en ondersteuningsvraag van onze inwoners.
 • Adequate en passende zorg voor inwoners die dat nodig hebben waarbij de kosten beheersbaar blijven.
 • Gemeentelijke regie en sturing op zorg en ondersteuning (versterking van integrale aanpak).
 • Ontschotting van de bestaande budgetten in het sociaal domein om een innovatieve aanpak van complexe problemen mogelijk te maken.
 • Door een effectieve preventieaanpak wordt de zorgvraag beperkt.
 • Zorg is dichtbij georganiseerd.

Jeugdhulp: Wat willen we bereiken?

 • Onze jeugd groeit gezond en veilig op en gezinnen krijgen adequate ondersteuning wanneer dit nodig is.
 • Doelmatige inkoop en organisatie van jeugdhulp voor onze gemeente en de regio.
 • Regionaal wat moet, lokaal wat kan.
 • Betere aansluiting in de overgang van jeugd- op volwassenenzorg.
 • Er vallen geen jongeren met een hulpvraag tussen wal en schip.
 • Versterken van het werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.
 • Beheersbare kosten van jeugdhulp door versterking van de preventie.

Wmo: Wat willen we bereiken?

 • Toegankelijke en bereikbare maatschappelijke ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben,  in de buurt georganiseerd,
 • Het beheersbaar houden van de kosten voor maatschappelijke ondersteuning.

Zorg en wonen: Wat willen we bereiken?

 • Iedereen kan wonen in een woning die past bij zijn of haar (zorg)behoefte.
 • Geen inwoner van onze gemeente slaapt op straat omdat er geen voorziening is om mensen te helpen.
 • Diversiteit in onze dorpen, voor iedereen een passende woning.

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Evaluatie van de eerste jaren na de decentralisatie van werk en inkomen- zorg- en jeugdhulptaken

Bepalen van de koers met betrekking tot het sociaal domein

Nieuwe start maken met de klankbordgroep sociaal domein

Realiseren ontschotte toegang binnen het sociaal domein

Experimenteren met het ontschot inzetten van budgetten binnen het sociaal domein waarbij het vinden van de meest passende oplossing voor een vraagstuk centraal staat.

Opstellen lokale preventieagenda met daarin aandacht voor vroegsignalering

Inrichten brede monitor sociaal domein

Keuzes maken voor de toegang tot en inkoop en invulling van jeugdhulp

Faciliteren van de toepassing van 1G1P1R en het beleggen van de zorgcoördinatie

Verder verbeteren van de warme overdracht van jeugd- naar volwassenenzorg. Toezien op het opstellen van een perspectiefplan en het nakomen van de afspraken

Keuzes maken over de invulling van de maatschappelijke ondersteuning

Bekijken of er blinde vlekken zijn in ons zorgaanbod en of we die kunnen opvullen

Verbeterpunten uit het onderzoek naar de oorzaak van de stijging van het aantal PGB's implementeren

Inrichten vroegtijdige signalering en aanpak, armoede, dementie en eenzaamheid

Onderzoeken van de mogelijk inzet van een wooncoach

Inventarisatie van de woningbehoefte van kwetsbare mensen

Realiseren van woningen voor deze doelgroep

Aanbieden van training zelfstandig wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Vormgeven aan en invullen van onze nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang en beschermd wonen)

In de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties een taakstelling huisvesting beschermd/begeleid wonen opnemen

Vereenvoudigen en verduidelijken van de regels voor voorzieningen voor mantelzorgwoningen en goede voorlichting hierover