Begroting 2019

Sociaal domein

Thema Onderwijs en ontwikkeling

Beleidsdoelstellingen

Onderwijs en ontwikkeling: Wat willen we bereiken?

  • Goed onderwijs en goede kansen voor kinderen om zich maximaal te kunnen ontplooien en ontwikkelen.
  • De realisatie van IKC’s om een hedendaags sluitend aanbod op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning te bieden.
  • Realiseren van een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.   
  • Verdere invulling van het passend onderwijs voor leerlingen met extra behoefte aan begeleiding, zonder dat dit ten koste gaat van de andere leerlingen en de leraren.
  • Meer tijd en ruimte voor leraren om aandacht te besteden aan hun leerlingen.
  • Goede afstemming van zorg en onderwijs.
  • Gezonde en duurzame scholen voor de kinderen in Nieuwkoop.
  • Het bij elkaar brengen van (kind)functies in (nieuwe) schoolgebouwen.
  • Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen voor optimale bezetting en maximaal (maatschappelijk) rendement.

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

In gesprek met de scholen over passend onderwijs en mogelijkheden om de werkdruk van leraren te verminderen

Onderzoeken hoe het CJG meer betrokken kan worden bij de regierol rondom leerlingen met een zorgvraag (verbinding zorg - onderwijs)

De gemeente neemt het initiatief om afstemming en samenwerking tussen professionals in zorg en  onderwijs meer te faciliteren. Dit doen we onder meer door het creëren van gelegenheid tot ontmoeting en kennisdeling

Verbeteren van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Verbinden van scholen, maatschappelijke organisaties en ondernemers om maatschappelijke stages te stimuleren

Uitvoeren aanvalsplan laaggeletterdheid

Uitvoeren actieplan integratie statushouders

Aanpassen van het beleid op het gebied van vroeg- en voorschoolse educatie naar aanleiding van de extra Rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden

Opnieuw aanbesteden van het leerlingenvervoer, in combinatie met jeugdhulpvervoer

Realisatie IKC Ter Aar

Realisatie IKC Zevenhoven

Locatiestudie IKC Langeraar

Locatiestudie IKC Nieuwveen

Betrekken dorp, omwonenden en verenigingen bij realisatie IKC's