Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ruimtelijk beleid

1.601

1.829

1.980

1.905

1.885

1.885

Wonen

491

687

747

672

652

652

Vergunningen en toezicht

1.110

1.126

1.233

1.233

1.233

1.233

Monumenten en beeldkwaliteit

-

16

-

-

-

-

Grondzaken en vastgoed

21.132

20.064

40.089

14.206

33.706

18.004

Alle grondexploitaties

18.559

18.338

33.339

13.875

24.040

17.673

Grondgebiedzaken, overig

2.382

1.540

6.629

210

9.545

210

Grondgebiedzaken

191

186

121

121

121

121

Economie, toerisme, natuur

537

766

1.131

591

551

521

Economie

347

507

499

409

369

364

Toerisme

129

232

583

133

133

108

Natuur en Landschap

61

27

49

49

49

49

Totaal lasten

23.270

22.659

43.200

16.702

36.142

20.410

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ruimtelijk beleid

-1.275

-1.186

-1.154

-1.154

-1.154

-1.154

Wonen

-52

-27

-

-

-

-

Vergunningen en toezicht

-1.223

-1.159

-1.154

-1.154

-1.154

-1.154

Monumenten en beeldkwaliteit

-

-

-

-

-

-

Grondzaken en vastgoed

-18.857

-19.635

-40.200

-14.120

-33.620

-18.455

Alle grondexploitaties

-18.559

-18.110

-33.339

-13.875

-24.040

-17.673

Grondgebiedzaken, overig

-128

-1.311

-6.703

-87

-9.422

-624

Grondgebiedzaken

-170

-214

-158

-158

-158

-158

Economie, toerisme, natuur

-102

-57

-74

-74

-74

-74

Economie

-46

-57

-74

-74

-74

-74

Toerisme

-56

-

-

-

-

-

Natuur en Landschap

-

-

-

-

-

-

Totaal baten

-20.234

-20.878

-41.428

-15.348

-34.848

-19.683

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ruimtelijk beleid

327

643

826

751

731

731

Wonen

439

660

747

672

652

652

Vergunningen en toezicht

-112

-33

79

79

79

79

Monumenten en beeldkwaliteit

-

16

-

-

-

-

Grondzaken en vastgoed

2.275

428

-111

86

86

-451

Alle grondexploitaties

-

227

-

-

-

-

Grondgebiedzaken, overig

2.254

229

-74

123

123

-414

Grondgebiedzaken

21

-28

-37

-37

-37

-37

Economie, toerisme, natuur

435

710

1.057

517

477

447

Economie

301

451

425

335

295

290

Toerisme

73

232

583

133

133

108

Natuur en Landschap

61

27

49

49

49

49

Totaal saldo van lasten en baten

3.037

1.781

1.772

1.354

1.294

727

Toevoeging reserves

981

2.729

457

381

330

691

Onttrekking reserves

-849

-3.506

-799

-219

-159

-129

Saldo mutaties reserves

132

-777

-343

162

171

561

Geraamd resultaat

3.169

1.004

1.428

1.515

1.464

1.287

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten

40.507

14.008

33.448

17.716

Incidentele baten

-39.955

-13.875

-33.375

-18.210

Saldo

551

133

73

-494

Waarvan:

2019

2020

2021

2022

Structurele toevoegingen aan de reserves

15

15

15

15

Structurele onttrekkingen aan de reserves

-86

-86

-86

-86

Saldo

-71

-71

-71

-71

P1

Ruimtelijke ontwikkeling

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

916

1.106

977

977

Nieuw beleid

-

-

-

-

Autonoom

-3

-3

-3

-3

Bestaand beleid

516

413

491

314

Totaal saldo

1.429

1.516

1.465

1.288

Toelichting

Nieuw beleid

Het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' (hoofdstuk 3) laat stap voor stap zien hoe de begroting is opgebouwd. Alle stappen worden uitgebreid toegelicht, zij het dat de toelichting is gericht op de begroting als geheel. Hieronder volgt een toelichting die specifiek is gericht op programma 1. Het onderdeel overige mutaties komt daarbij apart aan de orde, omdat dit onderdeel in hoofdstuk 3 wel wordt getoond, maar niet wordt toegelicht.

Ontwikkeling resultaat Programma 1

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt begroting 2019-2022

916

1.106

977

977

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

426

323

401

224

Overige mutaties

87

87

87

87

Resultaat

1.429

1.516

1.465

1.288

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek programma 1

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

199

199

199

199

Indexering lasten

2

2

2

2

Indexering baten

-26

-23

-24

-28

Bijstelling prognose Waboleges

241

134

214

41

Mutatie stelpost uren en overhead grexen

10

10

10

10

Totaal programma 1

426

322

401

224

Personeelslasten
In hoofdstuk 3 'Financiële ontwikkelingen' wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Dit is op alle programma's terug te zien. Op programma 1 is sprake van € 199.000 aan extra personeelslasten. Dit is met name terug te voeren op de productgroepen Bestemmingsplannen en Wonen.

Indexering lasten / baten
Voor de indexering van baten en lasten is uitgegaan van de stelregel: baten worden altijd geïndexeerd, lasten worden geïndexeerd wanneer daar uitdrukkelijk reden toe is.

Bijstelling prognose waboleges
Vanaf 2019 zullen de inkomsten worden begroot op basis van de meerjarige trendlijn (zie voor uitgebreidere toelichting het hoofdstuk lokale heffingen).

Mutatie stelpost uren en overhead grexen
Op basis van de urenraming voor de grexen zijn de kosten iets hoger.

Overige mutaties

De overige mutaties die in het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' worden opgesomd, worden daar niet toegelicht. Dat gebeurt hier:

Overige mutaties programma 1

2019

2020

2021

2022

Hogere lasten planschade

53

53

53

53

Inhuur voor bestemmingsplannen

25

25

25

25

Overig < 10.000

10

10

10

10

Totaal overige mutaties

87

87

87

87

Hogere lasten planschade
De hogere lasten op deze productgroep worden voornamelijk veroorzaakt door de toenemende hoeveelheid planschadeclaims

Inhuur voor bestemmingsplannen

Er worden extra kosten voor inhuur projectmatige werkzaamheden verwacht op gebied van ondersteuning van projecten zoals de ‘Paradijsweg – natte kant’ en eventuele personele calamiteiten.

Overig < € 10.000

Diverse kleine mutaties leiden samen tot een laatste wijziging van € 10.000.

Autonoom

Bestaand beleid