Begroting 2019

Ruimtelijk beheer

Thema Milieu

Beleidsdoelstellingen

Klimaatbestendigheid: Wat willen we bereiken?

  • Volledig klimaatadaptief handelen vanaf 2020.

Duurzaam afvalbeleid: Wat willen we bereiken?

  • Een duurzame afvalinzameling met draagvlak onder onze inwoners;
  • De hoeveelheid restafval per inwoner is honderd kilogram of minder;
  • Het percentage hergebruik van afvalstoffen bedraagt vijfenzeventig procent of meer.

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Uitwerken van het vervolgtraject Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Opstellen van een Basisrioleringsplan

Stimuleren van afkoppelen van hemelwater

Implementatie van een nieuwe afvalinzamelmethode