Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Ruimtelijk beleid

Beleidsdoelstellingen

Ruimtelijk Beleid: Wat willen we bereiken?

 • Een prettige woon- en werkomgeving door een goede ruimtelijke ordening voor ons  
  gehele grondgebied.
 • Een integraal ruimtelijk beleidskader.
 • Soepele invoering van de omgevingswet.
 • Het actief betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij de keuzes op het
  gebied van ruimtelijke ontwikkeling die hen raken.
 • Behoud van de natuur- en landschappelijke waarde van onze gemeente.

Wonen: Wat willen we bereiken?

 • Een passend en gevarieerd woningaanbod dat tegemoetkomt aan de wensen en
  behoeften van onze inwoners.
 • Een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad.
 • Goede samenwerking met de woningbouwcorporaties voor realisatie van doelstellingen
  op het gebied van huisvesting.
 • Voldoende kansen voor doelgroepen en starters op de woningmarkt.
 • Ruimte (aantallen) zodat we voldoende woningbouw kunnen realiseren om onze
  doelstellingen te bereiken.

Activiteiten
Ruimtelijk beleid

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Implementatie van de omgevingswet

Het opstellen van een omgevingsvisie door middel van een participatief traject en in samenwerking met buurgemeenten

Uitvoeren van een pilot omgevingsplan voor Buytewech Noord

Opstellen van een omgevingsplan voor het totale grondgebied van Nieuwkoop

Dereguleren ruimtelijke procedures waar mogelijk

Omwonenden proactief op de hoogte stellen bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals (wijzigingen van) bestemmings- en omgevingsplannen, in hun buurt

Aandacht voor een goede, veilige en toekomstbestendige ontsluitingen bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande woonwijken

Verbinden van regelingen op het terrein van ruimtelijke ordening en het opstellen van criteria voor kleinschalige particuliere bouwinitiatieven

Wanneer daar behoefte aan is, ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost I rekening houdend met bestaande beleidslijn

Rekening houden met bodemdaling bij het maken van ruimtelijke keuzes

Herijken van het gemeentelijk monumentenbeleid

Wonen

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Ontwikkelen van het woningprogramma voor Buytewech Noord

Ontwikkelen van het woningprogramma voor Langeraar Noord-West

Het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt

Actief op zoek naar beleggers die willen investeren in middenhuurwoningen op ons grondgebied

In overleg met de woningbouwcorporaties over de herontwikkeling van vrijkomende locaties, zoals het Koetshuis en de A.H. Kooistrastraat

Vergroten van de omvang van de voorraad sociale huurwoningen

Vormen van een breed toekomstbeeld voor (de ontwikkeling van) de kern Nieuwkoop

Onderzoeken van de mogelijkheden voor extra woningbouw in Woerdense Verlaat

Ontwikkelen van de woningbouwlocatie in Vrouwenakker

Betrekken van (toekomstige) inwoners bij de ontwikkeling van plangebieden

Periodiek actualiseren van het woningprogramma

Verdedigen van onze belangen op het gebied van volkshuisvesting

Uitvoering van de afspraken met betrekking tot de recreatieparken conform het raadsbesluit

Inzetten voor de bewoners van de Vestia-woningen