Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nederland
BG 2019

Nieuwkoop
BG 2019

Nieuwkoop
BG 2018

Bron

Functiemenging   

%

52,4%
(2017)

48,7%
(2017)

48,3%

LISA

Vestiging(en) van bedrijven

Per 1.000 inwoners 15-64 jaar

139,7
(2017)

143,1
(2017)

136,3
(2015)

LISA

Gemiddelde WOZ waarde

€ 1.000

216
(2017)

275
(2017)

269
(2016)

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

7,2
(2016)

22,1
(2016)

16,9
(2014)

ABF - Systeem Woningvoorraad

Demografische druk

%

69.6%
(2018)

72.6%
(2018)

71,7%

CBS - Bevolkingsstatistiek

Gemeentelijke woonlasten
Eenpersoons-huishouden

In Euro’s

649
(2018)

801
(2018)

782
(2017)

COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten
-Meerpersoons-huishouden

In Euro’s

721
(2018)

881
(2018

861
(2017)

COELO, Groningen

  Cijfers op basis van Waar staat je Gemeente per 15 augustus 2018

Toelichting
Van het bovenstaande spreekt niet alles voor zich. Daarom hieronder een toelichting op enkele begrippen:

Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestiging(en) van bedrijven / LISA
LISA staat voor Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. Het aantal niet-werkenden ligt in Nieuwkoop naar verhouding (ten opzichte van de werkenden) iets hoger dan het gemiddelde van Nederland.

Dashboards

Banen (aantal per 1.000 inw. 15-64jr)

Jaar

Nieuwkoop

Nederland

2008

477,0

746,0

2009

486,3

747,5

2010

519,2

744,0

2011

521,5

747,2

2012

526,9

746,1

2013

539,8

741,9

2014

554,4

738,0

2015

559,0

741,2

2016

585,1

750,3

2017

585,0

758,2

Wonen

Woningtypen

Aantal woningen doelstelling en realisatie per woningtype (gronduitgifte)

Sociale huur

40

28

12

12

26

Goedkoop

-

-

15

18

6

Middelduur

19

44

8

8

2

Duur

24

12

8

9

10

Vrije kavel

27,4

28

51

57

38

Appartement

-

-

-

-

-

Totaal

110

112

94

104

82

Sociale huur

3

9

27

20

Goedkoop

3

7

8

13

Middelduur

9

15

19

21

Duur

8

6

7

16

Vrije kavel

39

17

18

19

Appartement

-

-

-

7

Totaal

63

54

80

96

Aantal woningen doelstelling en realisatie per project 

GZ13 Buytewecht Oost

17

44

4

0

4

GZ15 Gem.huis Z'hoven

2

-

2

0

2

GZ16 Zuidhoek

12

7

35

28

14

GZ25 De Verwondering

21

10

16

17

8

GZ29 Buytewech Noord

-

-

-

0

-

GZ30 Langeraar NW

-

-

-

0

-

GZ32 Langeraar Oost

55

43

37

44

28

GZ90 Ter Aar Zuid oost

3

7

-

15

-

GZ92 Ter Aar Vern. Verb.

-

-

-

0

-

GZ93 Land van Koppen

-

-

-

0

-

GZ102 Teylerspark I

-

-

-

0

20

GZ103 Ter Aar Middelweg

-

-

-

0

6

Totaal

110

112

94

104

82

GZ13 Buytewecht Oost

11

-

-

-

GZ15 Gem.huis Z'hoven

2

-

-

-

GZ16 Zuidhoek

7

-

-

-

GZ25 De Verwondering

15

13

12

12

GZ29 Buytewech Noord

-

23

35

46

GZ30 Langeraar NW

-

-

-

29

GZ32 Langeraar Oost

10

-

-

-

GZ90 Ter Aar Zuid oost

-

-

-

-

GZ92 Ter Aar Vern. Verb.

-

-

16

8

GZ93 Land van Koppen

18

18

17

GZ102 Teylerspark I

-

-

-

-

GZ103 Ter Aar Middelweg

-

-

-

-

Totaal

63

54

80

96

Investeringsbudget sociale woningbouw

Reserve Woondiensten Aarwoude 

2.529

799

799

799

799

799

Voorziening Woonfonds (50%)  

53

150

150

180

191

Reservering Woningbouw

5.000

4.406

2.262

2.262

Voorziening Permanente Sociale Woningbouw

2.144

1.347

Totaal beschikbaar per 1-1

2.529

852

5.949

5.355

5.394

4.599

Reserve Woondiensten Aarwoude 

799

799

799

799

799

Voorziening Woonfonds (50%)  

53

150

180

191

Reservering Woningbouw 

5.000

4.406

2.262

2.262

Voorziening Permanente Sociale Woningbouw

2.144

1.347

Totaal beschikbaar per 31-12

799

5.852

5.355

5.385

4.599

N.B. De reserve Woondiensten Aarwoude is 1 februari 2018 opgeheven, het bedrag is toegevoegd aan de Reserve Woningbouw