Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

B2019

B2018

B2018 De Ronde Venen

B2018 Kaag en Braassem

2016 Bodegraven - Reeuwijk

Bron

Formatie 2019

Fte per 1.000 inwoners

7,29

7,2

6,9

5,63

4,7

eigen gegevens gemeente

Bezetting 2019

Fte per 1.000 inwoners

7,14

7,0

6,5

4,9

4,4

eigen gegevens gemeente

Apparaatskosten 2019

Kosten per inwoner

    € 420

€ 395

€ 614

?

€ 366

eigen gegevens gemeente

Externe inhuur 2019

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2.39%
€ 367.088

2,82%
€ 374.209

10%
?

7%
?

13%
?

eigen gegevens gemeente

Overhead 2019*

% van totale lasten

8,50 %

10,1%

14%

?

?

eigen gegevens gemeente

 

* Onder 'overhead' wordt verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De lasten van overhead worden hier afgezet tegen de totale lasten op de begroting (zie 7.1. 'uitvoeringsinformatie'). De daling van het percentage in 2019 is het gevolg van een aanzienlijke stijging van de totale lasten in de begroting.

Inwoneraantal per augustus 2017:
Nieuwkoop:         28.115
De Ronde Venen:      42.654
Kaag en Braassem:       26.593
Bodegraven – Reeuwijk:   33.839

Dashboards

P&O kengetallen

W2017

B2018

B2019

Opleidingskosten als percentage van de loonsom

1,74

2

2

Zieteverzuimpercentage

5,25

Streef percentage ziekteverzuimpercentage

4,5

4,8

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

1,17

Streefcijfer meldingsfrequentie ziekteverzuim

1,13

1,3